ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
นักวิจัย : สุทธวัฒน์ เบญจกุล , Soottawat Benjakul
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-FG-18-4601 , Food , Food preservatives , Food science and technology , Giant perch , Modified atmosphere packaging , Preservation , การถนอมอาหาร , การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ , ปลากะพงขาว , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2164
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปลากะพงขาว เป็นปลาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยและได้รับความนิยมในการรับประทานทั้งในประเทศและประเทศใกล้ เคียง เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มักมีการจำหน่ายในลักษณะปลาทั้งตัว ปัจจุบันปลากะพงขาวในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการปรุง เช่น ปลาแล่หรือปลาชิ้น ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบายและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ปลากะพงขาวสามารถเน่าเสียได้ง่าย เนื่องจากประกอบด้วยโปรตีนและความชื้นสูง และเป็นสาเหตุให้สูญเสียคุณภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างการวางจำหน่าย รวมทั้งอาจเกิดอาหารเป็นพิษเนื่องจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอันเกิดจาก การขนส่งหรือการวางจำหน่ายที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำที่เหมาะสมซึ่ง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จึงมีส่วนช่วยให้เกิดการขยายตัวของตลาด รวมทั้งการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการอาหารสำเร็จรูปที่มีความสดและปราศจากสารกันบูดมีแนว โน้มเพิ่มขึ้น การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศจึงเป็นแนวทางในการยืดอายุการเก็บรักษาและสามารถ ลดการใช้สารกันบูด รวมทั้งสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบรรจุชนิดดัดแปลงบรรยากาศ สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ โดยทำการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกายภาพ-เคมี จุลินทรีย์ รวมทั้งสมบัติทางด้านประสาทสัมผัสของชิ้นปลากะพงขาวระหว่างการเก็บรักษา นอกจากนี้ศึกษาการใช้สารประกอบฟอสเฟตเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชิ้น ปลากะพงขาวที่เก็บรักษาโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ รวมทั้งศึกษาผลของการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อ ให้เกิดโรคบางชนิด ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการยืดอายุการ เก็บรักษาปลากะพงขาวระหว่างการวางจำหน่ายโดยการใช้การบรรจุแบบดัดแปลง บรรยากาศ รวมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่สำหรับตลาดทั้งภายในประเทศและประเทศ เพื่อนบ้าน

บรรณานุกรม :
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , Soottawat Benjakul . (2547). การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , Soottawat Benjakul . 2547. "การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , Soottawat Benjakul . "การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , Soottawat Benjakul . การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.