ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบ่อเลี้ยงกุ้ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบ่อเลี้ยงกุ้ง
นักวิจัย : วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล , Wiwat Ruenglertpanyakul
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , BT-B-06-2B-20-201 , Marine and freshwater biology , Mathematical models , Oxygen , Shellfish culture , Shrimp culture , การเลี้ยงกุ้ง , กุ้ง , บ่อเลี้ยงกุ้ง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ออกซิเจน , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ออกซิเจนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากในการเลี้ยงกุ้ง ปัจจุบันเครื่องตีน้ำแบบกังหันเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากสามารถใช้เติมอากาศหรือออกซิเจนแล้วยังสามารถผสมน้ำในบ่อให้เข้า กันได้ในขณะเดียวกัน แม้ว่าเครื่องตีน้ำนี้จะมีความสำคัญต่อบ่อเลี้ยงกุ้งมาก แต่การวางตำแหน่งหรือจำนวนของเครื่องที่จะติดตั้งนั้น ยังขาดหลักการชัดเจนในการติดตั้งจึงจำเป็นต้องทำโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ ใช้เท่านั้น งานวิจัยนี้จึงพยายามที่จะพัฒนาแบบจำลองของออกซิเจนในบ่อเพื่อที่จะสามารถ ให้ออกซิเจนแก่กุ้งอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยทำการเก็บข้อมูลของตัวแปรที่สำคัญของการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่เริ่มจนจับกุ้ง ขาย(1 crop) ผลการทำสมดุลของออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแสดงให้เห็นว่าในช่วงกลางวัน จะมีการผลิตออกซิเจนสุทธิ กล่าวคืออัตราการผลิตออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์แสง จะมีค่าสูงกว่าอัตราการใช้ออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตในบ่อ แม้ว่าจะเป็นวันที่มีเมฆก็ตาม ในช่วงที่มีการสังเคราะห์แสงสูง ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนอาจมีค่าสูงถึง150-200%ของค่าการละลายอิ่มตัว ในกรณีเช่นนี้ การใช้เครื่องตีน้ำแบบกังหันแทนที่จะเพิ่มออกซิเจน กลับจะเป็นการสูญเสียออกซิเจนจากน้ำไปสู่อากาศ เนื่องจากความเข้มข้นที่สูงกว่าค่าอิ่มตัว อย่างไรก็ตาม การหยุดใช้เครื่องตีน้ำก็ไม่สามารถกระทำได้เพราะต้องใช้เครื่องในการผสมน้ำ ที่มีออกซิเจนสูงที่ผิวน้ำกับน้ำที่ก้นบ่อ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การแยกเครื่องเติมอากาศออกจากเครื่องกวน(ผสม)น้ำ อาจจะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพกว่า เมื่อใช้ Computational Fluid Dynamics (CFD) ซอฟต์แวร์มาจำลองแบบการไหลและการถ่ายเทมวลสารของบ่อทดลองพบว่า ในช่วงกลางคืนจะมีบางบริเวณที่ก้นบ่อที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 4ppm โดยเฉพาะบริเวณมุมบ่อ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องตีน้ำให้เหมาะสมจะช่วยลดบริเวณที่มีออกซิเจน ต่ำได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณตำแหน่งและ จำนวนเครื่องที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล , Wiwat Ruenglertpanyakul . (2543). การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบ่อเลี้ยงกุ้ง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล , Wiwat Ruenglertpanyakul . 2543. "การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบ่อเลี้ยงกุ้ง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล , Wiwat Ruenglertpanyakul . "การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบ่อเลี้ยงกุ้ง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล , Wiwat Ruenglertpanyakul . การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบ่อเลี้ยงกุ้ง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.