ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR ของอ้อยจากเหมืองข้อมูล ESTs

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR ของอ้อยจากเหมืองข้อมูล ESTs
นักวิจัย : กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ , Kittipat Ukoskit
คำค้น : Biological sciences , Genetic markers , P-00-10053 , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Sugarcane , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อ้อย , เครื่องหมายพันธุกรรม , โมเลกุล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR โดยวิธีมาตรฐานเป็นวิธีที่มีขั้นตอนเกี่ยวข้องหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อพัฒนาได้แล้วเครื่องหมายโมเลกุล SSR เป็นเครื่องหมายที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์จีโนไทป์เนื่องจากสามารถแสดงจีโนไทป์แบบข่ม ร่วม ให้โพลิมอร์ฟิซึมสูงระหว่างจีโนไทป์ และมีความแน่นอนในการทำการทดลองซ้ำ ในปัจจุบันการค้นพบเครื่องหมายโมเลกุล SSR ใน ESTs ทำให้การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR ทำได้ง่ายมากขึ้นโดยการทำเหมืองข้อมูลจากฐานข้อมูล EST ในอ้อยมีฐานข้อมูล SUCEST (the sugarcane expressed sequence tag project) ที่นับเป็นฐานข้อมูล ESTs ที่มีความสมบูรณ์มาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ในการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR จากเหมืองข้อมูล ESTs ทั้งหมดของฐานข้อมูล SUCEST ซึ่งมีจำนวน 42,890 กลุ่ม จากคลังข้อมูล cDNA ที่พัฒนาจากเนื้อเยื่ออ้อยจำนวน 36 ชนิด ลำดับเบส SSR ที่วิเคราะห์ได้จากฐานข้อมูลจะถูกเลือกเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุล ประมาณ 400 เครื่องหมาย จากนั้นจะทำการวิเคราะห์โพลีมอฟิซึมระหว่างคู่พ่อแม่ Phil6607 x S6 (S. spontaneum) ซึ่งใช้ในการสร้างแผนที่ AFLP ของอ้อยจากการทดลองก่อนหน้านี้ เครื่องหมาย SSR ที่แสดงโพลีมอฟิซึมจะถูกนำไปรวมกับแผนที่ AFLP แผนที่เครื่องหมาย AFLP และ SSR ทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์หา QTLs ของลักษณะต่างๆ ทั้งทางพืชไร่และดรคพืชที่ศึกษาในการทดลอง

บรรณานุกรม :
กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ , Kittipat Ukoskit . (2552). การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR ของอ้อยจากเหมืองข้อมูล ESTs.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ , Kittipat Ukoskit . 2552. "การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR ของอ้อยจากเหมืองข้อมูล ESTs".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ , Kittipat Ukoskit . "การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR ของอ้อยจากเหมืองข้อมูล ESTs."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ , Kittipat Ukoskit . การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล SSR ของอ้อยจากเหมืองข้อมูล ESTs. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.