ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์
นักวิจัย : บุญมี ศิริ , Boonmee Siri
คำค้น : Biological sciences , BT-B-01-PT-12-4934 , Coatings , Corn , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Seed coating , Seeds , การเคลือบเมล็ด , ข้าวโพด , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบและผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษนี้มีเป้าหมาย 3 ประการด้วยกันประกอบด้วย 1) เพื่อให้ได้สูตรสารเคลือบที่เหมาะสมใช้ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหาน พิเศษ 2) ได้วิธีการเคลือบที่เหมาะสมนําไปใช้เชิงอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3) ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษหลังการเคลือบ และการเก็บรักษา โดยการดําเนินงานวิจัยที่โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดําเนินการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด 2) การค้นหาองค์ประกอบของสารเคลือบที่มีความเหมาะสมในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวานพิเศษ 3) การศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องเคลือบยาด้วยสูตรตํารับต่าง ๆ 4) การศึกษาผลและวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ผลจากการศึกษาจาการวิเคราะห์หาโครงสร้างองค์ประกอบของสารเคลือบเมล็ดที่มี จําหน่ายขึ้นในท้องตลาดโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงความร้อนโดยเทคนิค (Thermogra vimetry and Differential Themal Analysis , TG/DTA) และการวิเคราะห์โดยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier Transform Tnfrared Spectrometer , FTIR) พบว่าสารเคลือบทางการค้ามีองค์ประกอบหลักของเอสเตอร์ซึ่งอาจเป็นสาร vinyl acetate หรือ methyl methaerylate และมีหมู่ไฮดรอกไซด์ (-OH) มี pH ประมาณ 6-7นฟ?ล?มสามารถละลายน้ําได้ดีจากการทดสอบองค์ประกอบของสารเคลือบสูตรตํารับ ต่าง ๆ พบว่าการใช้ cellulose ชนิดละลายน้ํา เป็นสารก่อฟ?ล?มหลัก และใช้ vinyl acetate เป็นสารก่อฟ?ล?มร่วม มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ได้ จากการศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ 3 พันธุ์ โดยใช้สูตรตํารับสารเคลือบแตกต่างกัน 9-13 สูตร บางสูตรตํารับผสมดวยสารเคลือบปองกันโรคราน้ําค้าง พบว่าการเคลือบไม่ทําให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ลดลง สูตรตํารับที่มีความเหมาะสม คือ การเคลือบด้วย cellulose ชนิดละลายน้ํา (WSC) สามารถทําให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษที่เพาะในสภาพไร่มีความงอกมากกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบอย่างชัดเจน และสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้นานมากกว่า 6 เดือน จากการศึกษาการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องเคลือบระบบจานหมุนซึ่งใช้ทั่วไป ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์ โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ 3 พันธุ์ และสูตรตํารับสารเคลือบแตกต่างกัน 7 สูตรตํารับ พบว่าคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเพาะความงอกใน สภาพห้องปฏิบัติการ แต่เมื่อเพาะความงอกในสภาพไร้ พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสูตรตํารับที่มี cellulose ชนิดละลายน้ํา (WSC) เป็นองค์ประกอบหลัก ทําให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในสภาพไร้สงกว่าการไม่เคลือบอย่างชัดเจน และพบว่าการตอบสนองของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษมีความแตกต่างกันตามความ แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แต่ละพันธุ์ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าในกระบวนการเคลือบเมื่อใช้ความเร็ว รอบของถังเคลือบมากกว่า 300 รอบต่อนาที และใช้เวลานานในการเคลือบ มีแนวโน้มทําให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์หลังจากการเคลือบเพิ่มขึ้น 4-7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องการวิจัยในการหาสูตรตํารับสารเคลือบที่ไม่เพิ่มความชื้นให้แก่เมล็ดพันธุ์ และหากระบวนการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบต่อไป

บรรณานุกรม :
บุญมี ศิริ , Boonmee Siri . (2550). การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญมี ศิริ , Boonmee Siri . 2550. "การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญมี ศิริ , Boonmee Siri . "การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
บุญมี ศิริ , Boonmee Siri . การพัฒนาสารเคลือบ วิธีการเคลือบ และผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.