ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี
นักวิจัย : ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , Prasert Suntinanalert
คำค้น : 35 02 0104 , Animal biotechnology and related animal science , Animal diseases , Biological sciences , Fasciola gigantica , Immunodiagnosis , Monoclonal antibodies , กระบือ , พยาธิใบไม้ตับ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โค , โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ , โรคพยาธิใบไม้ตับ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2053
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica เป็นโรคปรสิตในโคกระบือที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ 350 ถึง 400 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันการตรวจการติดเชื้อทำโดยการหาและการนับไข่พยาธิในอุจจาระของสัตว์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกกินเวลา ไม่แม่นยำและต้องการบุคลากรที่จะต้องได้รับการฝึกหัดเป็นพิเศษในการแยกไข่ พยาธิ โครงการวิจัยนี้ได้มุ่งพัฒนาวิธีตรวจการติดเชื้อปรสิตแบบอิมมูโนด้วยการใช้ โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนที่พยาธิปล่อยออกมาสู่เลือดของสัตว์ที่ติด เชื้อ การพัฒนาวิธีตรวจสอบได้กระทำเป็นขั้นตอนคือ (1) วิเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะของแอนติเจนซึ่งได้แก่แอนติเจนจากชั้นผิวที่ ประกอบด้วยแอนติเจนหลักมีน้ำหนักโมเลกุล (MW) ที่ 66,58 และ 54 kD และแอนติเจนจากลำไส้ที่ MW 26 และ 27 kD (2) ศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อหลักในพยาธิที่เป็นแหล่งสร้างแอนติเจนดังกล่าว ซึ่งได้แก่ชั้นผิวและเยื่อบุผิวลำไส้ของพยาธิด้วยวิธีจุลทรรศน์ธรรมดา จุลทรรศน์อิเล็กตรอนและวิธีทางอิมมูโนไซโตเคมีทำให้เข้าใจถึงปริมาณสัมพัทธ์ การกระจายตัวและกลไกการสร้างแอนติเจนในระดับเซลล์ของแอนติเจนในเนื้อเยื่อ เหล่านี้ได้ (3) ผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนหลักของพยาธิโดยวิธีไฮบริโดมา ได้โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนจากผิวพยาธิที่ 66,58 และ 54 kD กับโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนจากลำไส้ที่ 26 และ 27 kD (4) พัฒนาวิธีตรวจสอบโดยอาศัยการจับระหว่างโมโนโคลนัลแอนติบอดีและแอนติเจนของ พยาธิแบบ double sandwich ELISA ในหลุม (Microwell ELISA) โดยใช้ระบบการเกาะแบบใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีเคลือบหลุมตามด้วยแอนติเจนที่มี อยู่ในเลือดสัตว์ แล้วตรวจการเกาะด้วยโพลีโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนและแอนติบอดีต่อ IgG ที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์เปอออกซิเดส และ (5) เมื่อพัฒนาวิธีตรวจสอบได้แล้วก็ได้นำไปวิเคราะห์การติดเชื้อปรสิตในโคและ กระบือในภาคสนามโดยได้ตรวจหาความไว และความเที่ยงตรงของวิธีตรวจสอบ

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , Prasert Suntinanalert . (2538). การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , Prasert Suntinanalert . 2538. "การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , Prasert Suntinanalert . "การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
ประเสริฐ สันตินานาเลิศ , Prasert Suntinanalert . การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลนัลแอนติบอดี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.