ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus): การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus): การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค
นักวิจัย : สถาพร จิตตปาลพงศ์ , Sathaporn Jittapalapong
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , Boophilus microplus , BT-B-01-AG-11-4706 , Livestock , Vaccines , ปศุสัตว์ , วัคซีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เห็บ , โค
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เห็บและโรคที่นำโดยเห็บเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาปศุสัตว์ในประเทศกำลัง พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย การกำจัดเห็บมีวิธีการที่พัฒนาขึ้นมา แต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จมากพอที่จะทำให้จำนวนเห็บลดลงในระดับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ในการควบคุมเห็บมีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในประเทศที่พัฒนา การควบคุมเห็บเพื่อความต้องการในการได้ผลผลิตจากสัตว์สูงสุดควบคู่ไปกับการ ลดการใช้สารเคมี เพื่อป้องกันการตกค้างของสารเคมีในสัตว์และสภาพแวดล้อมและเกิดการดื้อต่อยา แม้ว่าการควบคุมเห็บในปัจจุบันจะอาศัยสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็พบว่าเห็บมีการพัฒนาการดื้อต่อยาได้มากขึ้น ทำให้การควบคุมเห็บโดยสารเคมีเป็นวิธีการที่ไม่ยืนยัน เนื่องจากโอกาสที่จะกำจัดเห็บจะลดลง การพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ในการควบคุมเห็บ จึงมีการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการทำให้สัตว์มีความต้านทานหรือทนทานต่อการบุกรุกของเห็บ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการกัดของเห็บจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาภูมิแพ้ ซึ่งเป็นผลกระทบทำให้เห็บกัดดูดกินเลือดได้ลดลง เห็บเพศเมียวางไข่ได้ลดลง ไข่พักเป็นตัวอ่อนได้ลดลง จากการทดลองพบว่าเมื่อโคได้รับวัคซีนจากแอนติเจนของทางเดินอาหาร เช่น Bm86 หรือ Bm95 ที่เป็น glycoprotein ของผนังทางเดินอาหารส่วนกลาง ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยพบว่าจำนวนประชากรของเห็บในรุ่นต่อไปมีจำนวนลดลง แม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนยังอยู่ในระดับที่ดี แต่พบว่าการนำมาใช้ในเห็บโคที่ต่างพื้นที่ยังประสบปัญหาในด้านของ ประสิทธิภาพที่คงที การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B.microplus) จึงต้องมีการค้นหาแอนติเจนที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ในการควบคุมเห็บโคในทุกพื้นที่ สำหรับในประเทศไทย การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโคมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1. การควบคุมจำนวนเห็บโคให้อยู่ในระดับที่ไม่มีอันตราย หรือมีผลกระทบต่อผลผลิตของสัตว์ 2. ลดจำนวนความสูญเสียของปศุสัตว์ที่เนื่องมาจากโรคที่นำโดยเห็บโคหลายชนิด จากเป้าหมายดังกล่าว การค้นหาแอนติเจนที่มีศักยภาพของวัคซีนต่อต้านเห็บโค จึงต้องดำเนินการจากเนื้อเยื่อเห็บ 2 ชนิด คือ ทางเดินอาหารส่วนกลาง (midgut) และต่อมน้ำลาย โดยผลของวัคซีนจากทางเดินอาหารมีต่อจำนวนประชากรเห็บโดยตรง ในขณะที่ผลของวัคซีนที่มาจากต่อมน้ำลายจะมีต่อการนำโรคของเห็บ เนื่องจากเชื้อที่เห็บนำส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในต่อมน้ำลาย การค้นหาแอนติเจนที่มีศักยภาพจากทางเดินอาหารส่วนกลาง ทางโครงกาฯ ได้ทำการแยกหาแอนติเจน Bm86 และ Bm95 ที่ใช้เป็นวัคซีนในเชิงการค้าในขณะนี้ในประเทศออสเตรเลียและคิวบา โดยสามารถตัดต่อพันธุกรรมของ Bm86 และ Bm95 อยู่ในพันธุกรรมของยีสต์ (Pichia pastoris) เพื่อที่จะให้ยีสต์เป็นแหล่งผลิตโปรตีน (Recombinant protein) ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เนื่องจากต้องการโปรตีนจำนวนมาก ๆ โดยโปรตีนดังกล่าวสามารถผลิตเพื่อใช้ในการทดสอบและเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ในทาง การค้าได้ทันที ในส่วนของโปรตีนจากต่อมน้ำลาย ทางโครงการฯ ได้ค้นหาแอนติเจนที่มีศักยภาพและพบว่ามีโปรตีน 3 ชนิด ที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการผลิตได้ ได้แก่ Bm91 (Angiotensin converting enzyme) โปรตีน Calreticulin และ โปรตีน Serpins (Serine protease inhibitors) โดยโปรตีนทั้งสามอยู่ในรายการผลิตในขั้นตอนสุดท้าย คือ ระบบยีสต์ และรอเวลาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป โดยอาจจะใช้โปรตีนดังกล่าวร่วมกับโปรตีนดั้งเดิม คือ Bm86 และ Bm95 เพื่อทำให้วัคซีนต่อต้านเห็บโคมีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมเห็นในประเทศ ไทย

บรรณานุกรม :
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , Sathaporn Jittapalapong . (2549). การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus): การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , Sathaporn Jittapalapong . 2549. "การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus): การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , Sathaporn Jittapalapong . "การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus): การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , Sathaporn Jittapalapong . การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus): การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.