ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตแซนแธน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตแซนแธน
นักวิจัย : ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ , Chairat Siripatana
คำค้น : 36 06 0121 , Bioreactors , Chemical engineering , Engineering and technology , Fluids , Mechanics , Xanthan gum , กลศาสตร์ของไหล , ถังปฏิกรณ์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สารละลาย (เคมี) , แซนแธน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1990
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้นำเอาหลักการการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมแบบการเพิ่มความซับซ้อน เป็นขั้น (approach of increasing complexity) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาโดยแยกภาพรวมออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถโยงเข้าด้วยกัน ด้วยความสัมพันธ์ที่ชัดเจน จากนั้นก็ทำการศึกษากลไกต่าง ๆ ในแต่ละส่วนย่อยโดยละเอียด แล้วค่อยนำความเข้าใจปัญหาในส่วนย่อยทั้งหมดมารวมกันโดยวิธีการที่เรียกว่า การเทียบเคียง (matching) ในการศึกษาครั้งนี้ของไหลจำลอง (model fluid) ที่ใช้คือสารละลายแซนแธน (0.1-5% w/w) ซึ่งครอบคลุมช่วงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางรีโอโลยีของการหมักแซนแธนใน อุตสาหกรรม คุณสมบัติที่ใช้ในการศึกษามีทั้งคุณสมบัติทางด้านการเฉือน (shear properties) และคุณสมบัติการตอบสนองแบบสั่น (dynamic properties) พบว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการเทียบเคียงทางรีโอโลยี (rheological matching ) คือ สัมประสิทธิ์ความหนืดข้น (consistency index)ดัชนีพฤติกรรมการไหล (flow behavior index) และมอดูลัสเก็บกัก (storage modulus) งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการเทียบเคียงทางรีโอโลยี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อส่วนของปัญหาย่อยเข้ากับตัวแปรทางรีโอ โลยีในการศึกษาในขั้นต่อไป ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาระบบวัดเวคเตอร์ความเร็วโดยใช้ video-particle tracking technique ที่สามารถวัดความเร็วโดยภาพ 50 ภาพต่อวินาที โดยอาศัย odd-even phase separation technique ซึ่งสามารถใช้ในการศึกษากลศาสตร์ของไหลในปฏิกรณ์ที่มีน้ำหมักที่มีความหนือ สูงโดยใช้ของไหลจำลองที่เหมาะสม นอกจากนี้คณะวิจัยฯ ได้พัฒนาระบบที่ใช้ในการศึกษาการผสมในปฏิกรณ์โดยวิธีการตอบสนองเทรซเซอร์ ที่สามารถวัดการกระจายของเทรซเซอร์โดยการวัดความเข้มข้นของเทรซเซอร์ที่ ตำแหน่งต่าง ๆ ได้มากกว่า 3 ตำแหน่ง แบบออนไลน์ ในการศึกษากลไกการผสมในปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟท์และแบบกวนความจุ 30 ลิตรที่อัตราการให้อากาศ 0.2

บรรณานุกรม :
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ , Chairat Siripatana . (2539). การพัฒนาระบบศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตแซนแธน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ , Chairat Siripatana . 2539. "การพัฒนาระบบศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตแซนแธน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ , Chairat Siripatana . "การพัฒนาระบบศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตแซนแธน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ , Chairat Siripatana . การพัฒนาระบบศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตแซนแธน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.