ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย
นักวิจัย : จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-PG-14-4607 , Cassava , Genes , Genetic transformation , Molecular biology , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant genetics , การถ่ายยีน , มันสำปะหลัง , ยีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เครื่องหมายพันธุกรรม , โมเลกุล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากของประเทศไทย ปริมาณเนื้อแป้งและคุณสมบัติของเนื้อแป้งที่ต้นมันสําปะหลังพันธุ์ต่างๆสร้างขึ้น มีรูปแบบเฉพาะ ทําให้มีข้อจํากัดในการนําไปใช้ประโยชน์และมีผลถึงราคาของแป้งมันสําปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังโดยวิธีผสมพันธุ์และคัดเลือกแบบดั้งเดิมมีข้อจํากัดในการได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ ซึ่งปัจจุบันเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพสามารถนํามาใช้ในการสร้างพันธุ์พืช ที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้อย่างแม่นยําและใช้เวลาน้อยกว่าวิธีแบบดั้งเดิม อีกทั้งเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ยังใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาทําให้เข้าใจการทํางานของยีนในกระบวนการ ต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วย เป้าหมายของโครงการวิจัยนี้ คือ การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลังสายพันธุ์ไทย และศึกษาระบบของการถ่ายยีนในมันสําปะหลัง สําหรับการศึกษาหน้าที่ของยีนต่างๆ ในกลไกการสร้างแป้ง และพัฒนาระบบการสร้างมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่มีความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยในสวนแรก เน้นที่การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลังสายพันธุ์ไทย 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้เนื้อแป้งสูง พันธุ์ระยอง 1 (R1) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้เนื้อแป้งต่ำ และพันธุ์ห้านาที ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้สําหรับเป็นอาหารโดยตรง สามารถทําการพัฒนาระบบ cyclic somatic embryogenesis, oganogenesis และ regeneration ตลอดจนการออกปลูก ได้สําเร็จในพันธุ์ KU50 และ พันธุ์ห้านาที สําหรับการศึกษาพัฒนาระบบการถ่ายยีนเข้าสู่มันสําปะหลัง โดยมุ่งหวังการสร้างมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ ในเบื้องต้นได้ใช้ยีน beta-glucuronidase (gus) และ ยีนต้านยาปฏิชีวนะ hygromycin เป็นโมเดลในการติดตามประสิทธิภาพของการถ่ายยีน แบบ Negative selection system พบว่า การถ่ายยีนโดยวิธี Agrobacterium transformation ได้ 12% transformation frequency และได้ต้นมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่มียีนต้าน hygromycin จํานวน 4 line ในขณะที่ วิธี Biolistic transformation ได้ 35 % transformation frequency และได้ต้นมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่มียีนต้าน hygromycin จํานวน 9 line ส่วนการพัฒนาระบบการใช้ยีนความสามารถในการใช้น้ำตาลเพื่อแยกความแตกต่างของต้นที่ได้รับการถ่ายยีน แบบ Positive selection system พบว่า ได้ต้นมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่มียีนความสามารถในการใช้น้ำตาล mannose (phosphomannose isomerase, pmi) จํานวน 9 line และ การพัฒนา Marker free system ที่ทําให้ได้ต้นมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดโมแลกุลเครื่องหมายคัดเลือก พบว่า ได้ต้นมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ จํานวน 2 line ซึ่งคาดว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเป็นระบบนําร่องในการสร้างมันสําปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่มีความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมไดและน่าจะช่วยลดข้อโต้แย้งรวมทั้งเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น ส่วนการทดสอบการถ่ายยีน เพื่อศึกษาหน้าที่ของยีนที่สนใจ ได้ใช้ ระบบ RNA interference ของยีน granule bound starch synthase เป็นโมเดล เมื่อถ่ายเข้าสู่มันสําปะหลังโดยวิธี Biolistic transformation ยังไม่ประสบความสําเร็จ จึงมีความพยายามใช้ระบบ Agrobacterium transformation และ คาดว่า ควรพัฒนาระบบ friable embryogenesis cell culture ของมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ถ่ายยีน ด้วย การพัฒนาระบบการถ่ายยีนเข้าสู่มันสําปะหลังเพื่อศึกษาหน้าที่ของยีนที่สนใจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลไกการสร้างแป้ง จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สําคัญในการทํา metabolic engineering กลไกการสร้างเนื้อแป้งคุณสมบัติต่างๆ เพื่อปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังให้สามารถสร้างแป้งตามที่ต้องการทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพต่อไปได้

บรรณานุกรม :
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . (2549). การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . 2549. "การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . "การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
จรัญญา ณรงคะชวนะ , Jarunya Narangajavana . การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.