ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา
นักวิจัย : ชวลิต รัตนธรรมสกุล , Chavalit Ratanatamskul
คำค้น : Biological treatment , BT-B-06-XM-09-4601 , Chemical engineering , Engineering and technology , Purification , Sewage , การบำบัด , การบำบัดด้วยชีววิธี , การบำบัดน้ำเสีย , ถังกรองชีวภาพ , น้ำเสีย , ระบบยูเอเอสบี , วิธีทางชีวภาพ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สะพานปลา , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1969
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการใช้ระบบยูเอเอสบีร่วมกับถัง กรองชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียสะพานปลาที่มีค่าซีโอดีและไนโตรเจนที่สูง รวมทั้งมีความเค็ม โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกจะทำการศึกษาประสิทธิภาพของระบบยูเอเอสบี เมื่อมีการเปลี่ยนค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์เป็น 6, 9 และ 12 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน โดยกำหนดความเร็วไหลขึ้นในถังปฏิกรณ์ 3 ค่า คือ 3, 5 และ 7 ม./ชม. และในช่วงที่ 2 ทำการศึกษาระบบถังกรองชีวภาพที่มีการเปลี่ยนอัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออก ซิกเท่ากับ 1 : 1 และ 2 : 1 เมื่อต่อเข้ากับระบบยูเอเอสบีที่เลือกค่าที่เหมาะสมจากช่วงแรก น้ำเสียที่ใช้ในงานวิจัยเป็นน้ำเสียจริงจากสะพานปลา จ.สมุทรสาคร โดยควบคุมค่า ซีโอดีของน้ำเสียที่ป้อนเข้าระบบประมาณ 3000 มก./ล. มีอัตราการป้อนน้ำเสียเข้าเท่ากับ 4, 6 และ 8 ล./วัน ที่ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 6, 9 และ 12 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ตามลำดับ ผลการทดลองช่วงแรก พบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีเฉลี่ยของระบบยูเอเอสบีอยู่ในช่วง 80 - 95 % ประสิทธิภาพการกำจัดบีโอดีเฉลี่ย 84 - 95 % และประสิทธิภาพการกำจัดของแข็งแขวนลอยเฉลี่ย 53 - 63 % โดยที่ประสิทธิภาพของระบบยูเอเอสบีจะแปรตามความเร็วไหลขึ้นในถังปฏิกรณ์ แต่ที่ค่าความเร็วไหลขึ้นที่สูงส่งผลต่อการขยายตัวของชั้นตะกอนในถังปฏิกรณ์ ซึ่งทำให้เม็ดตะกอนจุลินทรีย์มีโอกาสหลุดออกจากระบบได้ง่าย เมื่อพิจารณาแล้วจึงเลือกใช้ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 12 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน และความเร็วไหลขึ้นที่ 3 ม./ชม.สำหรับการทดลองช่วงที่ 2 ผลการทดลองช่วงที่ 2 พบว่า ระบบถังกรองชีวภาพจะรับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 0.9 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน เวลากัก 16 ชม. โดยกำหนดอัตราส่วนการเวียนน้ำสำหรับถังกรองชีวภาพเท่ากับ 200 % ที่อัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 และ 2 : 1 ระบบถังกรองชีวภาพมีประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดี และบีโอดีเท่ากัน คือ 86 % และ 93 % ตามลำดับ ประสิทธิภาพการกำจัดของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วง 72 - 75 % ที่อัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 1 : 1 มีประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนรวม 37 % และที่อัตราส่วนช่วงแอนนอกซิกต่อออกซิกเท่ากับ 2 : 1 มีประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนรวม 45 % ดังนั้นระบบยูเอเอสบี - ถังกรองชีวภาพ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา โดยมีประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีรวมสูงถึง 97 % ประสิทธิภาพการกำจัดบีโอดีรวม 99 % ประสิทธิภาพการกำจัดของแข็งแขวนลอยรวม 88 % และประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนรวม 48 %

บรรณานุกรม :
ชวลิต รัตนธรรมสกุล , Chavalit Ratanatamskul . (2547). การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชวลิต รัตนธรรมสกุล , Chavalit Ratanatamskul . 2547. "การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชวลิต รัตนธรรมสกุล , Chavalit Ratanatamskul . "การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ชวลิต รัตนธรรมสกุล , Chavalit Ratanatamskul . การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.