ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป
นักวิจัย : นพรัตน์ มะเห , Nopparat Mahae
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-06-WM-47-4401 , Instant Tai-plaa Curry , น้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป โดยมีการพัฒนาเครื่องกวนที่สามารถควบคุมปริมาณแก๊สและความเร็วของใบพัดได้ ทำให้สามารถกำหนดสภาวะของการผลิตแต่ละครั้งได้แน่นอนมากขึ้น การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์จากรูปแบบเดิมคือ กระปุกพลาสติกเป็นรูปแบบอื่นๆ นั้นพบว่า ขวดแก้วเป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคต้องการ แต่ปัญหาของขวดแก้วในด้านต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นทำให้การยอมรับจากลุ่มผู้ ผลิตมีน้อย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พบว่า วัตถุดิบคือปลายย่างมีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตที่มีการลดออกซิเจนจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้วิธีการลดออกซิเจนร่วมกับการลดค่า aw จะมีผลที่ดีขึ้น แต่การลดค่า aw ให้ต่ำกว่า aw ของผลิตภัณฑ์เดิมทำให้การกวนผลิตภัณฑ์ทำได้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความหนืดเพิ่มมากขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงงานมากขึ้น สำหรับการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์พบว่า จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตกระปุกละ 24.17 บาท เมื่อขายปลีกกระปุกละ 50 บาท จะต้องผลิต 35,428 กระปุก และเมื่อขายส่งกระปุกละ 40 บาท จะต้องผลิต 58,538 กระปุก จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึ่งมีต้นทุนการผลิตกระปุกละ 17.82 บาท เมื่อขายปลีกกระปุกละ 35 บาท จะต้องผลิต 52,234 กระปุก และเมื่อขายส่งกระปุกละ 25 บาท จะต้องผลิต 124,983 กระปุก ระยะเวลาคืนทุน 3.22 ปี ส่วนปัญหาด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ของกลุ่มแม่บ้าน เช่น การจัดการสถานที่ผลิตไม่เหมาะสม เครื่องกวนที่ใช้ในการผลิตที่มีสนิม ปัญหาการรักษาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และปัญหาการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

บรรณานุกรม :
นพรัตน์ มะเห , Nopparat Mahae . (2545). การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , Nopparat Mahae . 2545. "การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นพรัตน์ มะเห , Nopparat Mahae . "การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
นพรัตน์ มะเห , Nopparat Mahae . การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.