ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลคโตรเคมิคอลโพลิเมอไรเซชั่น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลคโตรเคมิคอลโพลิเมอไรเซชั่น
นักวิจัย : โสภา กลิ่นจันทร์ , Sopa Klinchan
คำค้น : 38 06 0150 , Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , Biosensors , Electrochemical polymerization , ซูโครสเซนเซอร์ , ระบบไหลผ่าน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อิเล็กโทรโพลิเมอไรเซชัน , ไบโอเซนเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หัววัดน้ำตาลซูโครสสร้างจากการกักเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสในร่างแหโพลิเมอร์เม ตาไดอะมิโน- เบนซีนโดยวิธีอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชันบนขั้วแพลตินัมที่ศักย์ไฟฟ้า 650 มิลลิโวลต์เทียบกับขั้วคาโลเมลอิ่มตัว จากนั้นทำการตรึงเอนไซม์อินเวอร์เตสและมิวตาโรเตส บนชั้นฟิล์มโพลิเมอร์ดังกล่าวโดยพันธะโควาเลนท์ของสารไขว้ประสานกลูตารัลดี ไฮด์ การวัดปริมาณน้ำตาลซูโครสอาศัยหลักการแอมเพอโรเมตริก วัดปริมาณ กระแสอิเลคตรอนที่เกิดจากการออกซิเดชันของไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลซูโครสและซูโครสเซนเซอร์ เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าที่ 700 มิลลิโวลต์เทียบกับขั้ว ซิลเวอร์ /ซิลเวอร์คลอไรด์ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้ซูโครสเซนเซอร์ในระบบแบบกะคือ ในสารละลาย 0.1 โมลาร์ โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 5.7 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หัววัดที่สร้างได้มีการตอบสนองต่อน้ำตาลซูโครสได้ดี มีพิสัยเชิงเส้น 0.05-8 มิลลิโมลาร์ ใช้เวลาในการตอบสนอง 1 นาที สามารถใช้งานติดต่อกันได้ถึง 80 ครั้งโดยคงเหลือกิจกรรมของเอนไซม์ไว้ 90 เปอร์เซ็นต์ของสัญญาณเริ่มต้น เมื่อเก็บหัววัดน้ำตาลซูโครสในสารละลาย 0.1 โมลาร์ โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 5.7 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไว้นานกว่า 100 วัน ในการทดสอบสัญญาณแทรกสอดพบว่ามีเพียงน้ำตาลกลูโคสเท่านั้นที่มีผลต่อสัญญาณ ของซูโครสเซนเซอร์เนื่องจากมีเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสซึ่งจำเพาะต่อน้ำตาล กลูโคสเป็นองค์ประกอบ ส่วนกรดแอสคอร์บิคไม่พบสัญญาณแทรกสอดเนื่องจากคุณสมบัติในการคัดเลือกผ่าน ของโพลิเมอร์เมตาไดอะมิโนเบนซีนที่เตรียมจากเทคนิคอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชัน การเพิ่มพิสัยเชิงเส้นของซูโครสเซนเซอร์ทำโดยใช้แผ่นไดอะไลซิสปิดทับบริเวณ ผิวหน้าของหัววัด ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มค่าพิสัยเชิงเส้นได้ถึง 16-18 มิลลิโมลาร์ แต่เวลาในการตอบสนองเพิ่มขึ้นเป็น 2 นาที การเตรียมซูโครสเซนเซอร์ด้วยเทคนิคอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชันมีข้อดีกว่าการ ตรึงเอนไซม์บนแผ่นกระดาษ แพลติไนซ์คาร์บอน คือสามารถลดสัญญาณแทรกสอดที่เกิดจากกรดแอสคอร์บิคได้ ในการศึกษาในระบบไหลผ่านพบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ อัตราการไหลของสารตัวพา 1.20 มิลลิลิตรต่อนาที ท่อตรงยาว 60 เซนติเมตร และปริมาตรของสารตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร โดยมีพิสัยเชิงเส้น 2 ช่วงคือ 1-40 และ 40-150 มิลลิโมลาร์ มีความคงตัวในการใช้งานเมื่อทำการทดลองติดต่อกัน 120 ครั้ง นาน 3 ชั่วโมง พบว่ามีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0987 และค่าความแปรปรวน 0.0062 นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่ำประมาณ 1 นาทีต่อตัวอย่าง ค่าพีเอชที่แตกต่างกันของสารตัวอย่างไม่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ของระบบนี้ เมื่อเปรียบเทียบการวัดปริมาณน้ำตาลซูโครสกับวิธี HPLC ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.9983 โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้น y = 1.0116x - 0.2757 ( y = ผลที่ได้จากซูโครสเซนเซอร์ในระบบไหลผ่าน, x = ผลที่ได้จากวิธี HPLC, จำนวนข้อมูลตัวอย่าง = 16) และเมื่อทดสอบกับตัวอย่างในน้ำผลไม้กระป๋องในระบบไหลผ่านพบว่าให้ผลสอดคล้อง กับวิธี HPLC เมื่อตัวอย่างมีปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าน้ำตาลซูโครส การเพิ่มชั้นการแพร่ของกลูโคสเซนเซอร์โดยร่วมตรึงเอนไซม์อินเวอร์เตสที่เสีย สภาพธรรมชาติ เพื่อใช้ในการหักลบสัญญาณระหว่างซูโครสและกลูโคสเซนเซอร์ ทำให้สามารถหาปริมาณน้ำตาลซูโครสในตัวอย่างที่มีน้ำตาลกลูโคสความเข้มข้นสูง ได้

บรรณานุกรม :
โสภา กลิ่นจันทร์ , Sopa Klinchan . (2537). การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลคโตรเคมิคอลโพลิเมอไรเซชั่น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
โสภา กลิ่นจันทร์ , Sopa Klinchan . 2537. "การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลคโตรเคมิคอลโพลิเมอไรเซชั่น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
โสภา กลิ่นจันทร์ , Sopa Klinchan . "การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลคโตรเคมิคอลโพลิเมอไรเซชั่น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
โสภา กลิ่นจันทร์ , Sopa Klinchan . การผลิตซูโครสไบโอเซนเซอร์โดยใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์ด้วยอิเลคโตรเคมิคอลโพลิเมอไรเซชั่น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.