ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิจัย : รงรอง หอมหวล , Rongrong Homhual
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-2A-11-102 , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant tissue culture , White leaf spot , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , อ้อย , โรคใบขาว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยได้ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของอ้อยพันธุ์ต่างๆ 7 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ K84-200, PHIL 6607, F140, K88-92, KPS 85-2, KPS 89-20 และ KPS 89-26 เพื่อการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ จากการทดลองพบว่าสามารถผลิตต้นอ้อยปลอดโรคใบขาวและเพิ่มปริมาณต้นได้จำนวน มากในห้องปฏิบัติการและในแปลงทดลอง เมื่อนำแคลลัสหรือใบอ่อนอ้อยจากในห้องปฏิบัติการ เรือนเพาะชำ และแปลงทดลองมาตรวจสอบโรคใบขาวโดยวิธี Dot bot hybridization พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การปลอดโรคสูง เมื่อศึกษาการใช้อุณหภูมิในการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยที่เป็นโรคใบขาวร่วมกับการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแช่ท่อนพันธุ์อ้อย เพื่อตัดเนื้อเยื่อเจริญคือ 50?ซ นานประมาณ 30 นาที เนื้อเยื่อเจริญที่รอดชีวิตแล้วทุกการทดลองสามารถพัฒนาเกิดเป็นแคลลัสและต้น ได้ในอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มก./ล หรือ 2,4-D 1 มก./ล. ร่วมกับน้ำมะพร้าว 10% โดยปริมาตรหลังจากเลี้ยงในอาหารเป็นเวลา 2-4 เดือน ต้นอ้อยปลอดโรคที่ได้ย้ายปลูกในเรือนเพาะชำและแปลงทดลองซึ่งมีการควบคุมโรค แมลงอย่างดีเพื่อใช้เป็นแปลงขยายพันธุ์และเผยแพร่ท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยอ้อยพบว่าสามารถปรับปรุงเทคนิคเพาะ เลี้ยงเซลล์แขวนลอยในอาหารเหลว การชักนำให้เกิดแคลลัส และการชักนำให้เกิดต้นจากเซลล์แขวนลอยได้สำเร็จ นอกจากนี้งานวิจัยสามารถพัฒนาเทคนิคการแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์จากใบ อ่อน และเซลล์แขวนลอยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพันธุ์อ้อยต่อไป

บรรณานุกรม :
รงรอง หอมหวล , Rongrong Homhual . (2544). การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รงรอง หอมหวล , Rongrong Homhual . 2544. "การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รงรอง หอมหวล , Rongrong Homhual . "การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
รงรอง หอมหวล , Rongrong Homhual . การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.