ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นด้วยวิธี Freeze concentration

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นด้วยวิธี Freeze concentration
นักวิจัย : กัลณกา สาธิตธาดา , Gannaga Satittada
คำค้น : Biological sciences , Food , Food science and technology , Freeze-drying , Fruit juices , Lime , MZ FD 42 042 , การแช่แข็ง , น้ำมะนาว , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1690
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง เป็นวิธีการลดปริมาณน้ำที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ระดับหนึ่ง งานวิจัยนี้เป็นการสร้างระบบผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง ระดับห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการนำน้ำผลไม้ไปแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบใบมีดขูด ผิว และบ่มในถังบ่มผลึก จนมีขนาดของผลึกน้ำแข็งใหญ่กว่า 200-250 ไมโครเมตร ทำการแยกผลึกออกจากน้ำผลไม้เข้มข้นด้วยเครื่องแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ หลังจากนั้นทดสอบน้ำผลไม้เข้มข้นด้านคุณภาพโดยการวัดปริมาณของแข็งทั้งหมด (?Brix) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไตเตรตหาปริมาณกรดซิตริกและความหนาแน่น ทำการเพิ่มความเข้มข้นด้วยขั้นตอนเดิม และ ทุก ๆ กะของการผลิต ทำการทดสอบด้านคุณภาพ จนกระทั่งได้ความเข้มข้นของน้ำผลไม้มากที่สุด เนื่องจากความจำเป็นในการหาผลไม้ในการทดสอบ จึงเปลี่ยนจากการทดลองผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นมาเป็นการทดลองผลิตน้ำสับปะรดเข้ม ข้น พบว่า จากน้ำสับปะรดสด 44.9 กิโลกรัม ที่มีปริมาณของแข็ง 14.4 ?Brix จนได้น้ำสับปะรด จนได้น้ำสับปะรดเข้มข้น 31.3 กิโลกรัม และปริมาณของแข็งหลังจากเพิ่มความเข้มข้น 18.2 ?Brix ผลึกน้ำแข็ง 10.3 กิโลกรัม และมีส่วนตกค้างในระบบ 3.3 กิโลกรัม สำหรับด้านพลังงานได้มีการคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต จากการทดลองในเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ใช้พลังงานไฟฟ้า 1.85 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/กิโลกรัม ของน้ำแข็งนำออกจากน้ำผลไม้ ความรู้และความเข้าใจในการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นอื่น ๆ ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

บรรณานุกรม :
กัลณกา สาธิตธาดา , Gannaga Satittada . (2543). การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นด้วยวิธี Freeze concentration.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลณกา สาธิตธาดา , Gannaga Satittada . 2543. "การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นด้วยวิธี Freeze concentration".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลณกา สาธิตธาดา , Gannaga Satittada . "การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นด้วยวิธี Freeze concentration."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
กัลณกา สาธิตธาดา , Gannaga Satittada . การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นด้วยวิธี Freeze concentration. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.