ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายด์แช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายด์แช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย
นักวิจัย : สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , Suparat Reungmaneepaitoon
คำค้น : Biological sciences , Food , Food science and technology , French fries , MZ FD 42 038 , Potatoes , มันเทศ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เฟรนซ์ฟรายด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ศึกษาการผลิตมันเทศเฟรนช์ฟรายด์แช่แข็งจากพันธุ์มันเทศ เนื้อสีขาว สีเหลือง สีส้ม และ สีม่วง จำนวน 20 พันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต ได้พบว่า ชิ้นมันเทศ ขนาด 0.8 x 0.8 x 7.5 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร ลวกเป็นเวลา 3 นาที สามารถทำลายเอ็นไซม์ที่ทำ ให้เกิดสีน้ำตาลได้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพทางด้านสีและคงรูปดีขึ้นในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมแอซิดไพโร ฟอสเฟต และแคลเซียมคลอไรด์อย่างละ 0.25 % มีการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วัดความแน่นเนื้อของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสและตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส ได้พบว่า อิทธิพลของพันธุ์มันเทศมีผลต่อปริมาณน้ำหนักแห้ง ไขมัน AIS และความแน่นเนื้อของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ คะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์มันเทศเฟรนช์ ฟรายด์เรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับ คือ พันธุ์เนื้อสีขาว สีเหลือง สีส้ม และสีม่วง หลังจากเก็บแช่แข็งไว้ 3 เดือน ผลิตภัณฑ์ยังเป็นที่ยอมรับของผู้ชิม

บรรณานุกรม :
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , Suparat Reungmaneepaitoon . (2543). การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายด์แช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , Suparat Reungmaneepaitoon . 2543. "การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายด์แช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , Suparat Reungmaneepaitoon . "การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายด์แช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , Suparat Reungmaneepaitoon . การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายด์แช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.