ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ , Pradit Pongtongkam
คำค้น : Biological sciences , Brachiaria ruziziensis , BT-B-06-2A-11-204 , Panicum maximum TD58 , Pennisetum purpureum cv. Mott , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Tissue culture , Tropical crops , การปรับปรุงพันธุ์ , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , หญ้ากินนีสีม่วง , หญ้ารูซี่ , หญ้าเนเปียร์แคระ , โคนม , โคเนื้อ , ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมเพิ่มขึ้น จึงทำให้ปริมาณพืชอาหารสัตว์มีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าอาหารสัตว์ในปริมาณมาก พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 37 ล้านไร่ มีสภาพเป็นดินเค็มที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมได้ โครงการวิจัยนี้จึงต้องการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้สามารถปลูกได้ใน พื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์เป็นการเพิ่มรายได้ และลดการนำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศนอนาคต โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาหารสัตว์ 3 ชนิด คือ หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) หญ้าเนเปียร์แคระ (Pennisetum purpureum cv. Mott) และหญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD58) ในอาหารชักนำให้เกิดแคลลัส และเพาะเลี้ยงแคลลัสในอาหารชักนำให้เกิดต้น เพื่อหาเทคนิคเบื้องต้นสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอาหารสัตว์ 3 ชนิดดังกล่าว หลังจากนั้นนำแคลลัสของพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดไปอาบรังสีแกมมาแล้วนำไปเพาะ เลี้ยงในอาหารที่ใส่เกลือโซเดียมคลอไรด์ เพื่อชักนำให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่ที่สามารถทนเค็ม และนำพืชที่ได้ออกปลูกในกระถางเพื่อขยายพันธุ์สำหรับนำไปใช้ปลูกเปรียบเทียบ ตามสถานีอาหารสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาวิธีตรวจสอบสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ทั้ง 3 ชนิดโดยเทคนิค AFLP เพื่อตรวจสอบความแปรปรวนของสายพันธุ์ของพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ปลูกอยู่ ในแหล่งต่างๆ และตรวจสอบสายพันธุ์กลายที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนและรับรองพันธุ์หรือนำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ต่อไป

บรรณานุกรม :
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ , Pradit Pongtongkam . (2545). การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ , Pradit Pongtongkam . 2545. "การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ , Pradit Pongtongkam . "การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ , Pradit Pongtongkam . การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.