ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture
นักวิจัย : ราเชนทร์ ถิรพร , Rachain Thiraporn
คำค้น : 35 03 0093 , Anther culture , Biological sciences , Double haploids , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , การปรับปรุงพันธุ์ , ข้าวโพด , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการชักนำให้เกิด double haploids ในข้าวโพด โดยวิธีเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน จากการใช้สายพันธุ์เขตร้อน สายพันธุ์จากเขต temperate และคู่ผสมของสายพันธุ์เขตร้อน x Temperate จำนวนทั้งสิ้น 80 สายพันธุ์ รวมทั้งได้ศึกษาสมรรถนะการให้ผลผลิตของสายพันธุ์ทั้งด้านสรีรวิทยา ด้านกายวิภาคและด้านการเขตกรรม การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมให้ทนทานต่อสภาพ แห้งแล้ว โดยใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษาได้ทำการทดลองในระหว่างปี 2535-2539 ที่ห้องปฏิบัติการและ ภาคสนามที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ส่วนการศึกษาด้านสรีรวิทยาและด้านกายวิภาค ได้ทำการวิจัยที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนตามลำดับ ผลปรากฏว่า ข้าวโพดเขต temperate ที่นำมาใช้ศึกษาทั้งสิ้น 27 สายพันธุ์ และคู่ผสมระหว่างพันธุ์เขตร้อน x temperate 35 คู่ผสม สามารถนำให้เกิด double haploids ได้บางสายพันธุ์ แต่ต้นข้าวโพดแสดงอาการผิดปกติ ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเขตอากาศร้อนได้ เมื่อนำสายพันธุ์แท้ของไทย Ki 11 เป็นต้นตัวผู้ผสมเข้ากับต้นข้าวโพดที่ regenerate จากการชักนำลูกผสมที่ได้รับบางสายพันธุ์เช่น [(M22/4 ? x Ki 11) x Ki 11#2] หรือ AO3-2 สามารถชักนำให้เกิดต้น double haploids ได้ สายพันธุ์ AO3-2 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร ให้ผลผลิตในภาคสนามสูงและมีแนวโน้มการทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง สามารถส่งผลการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานสภาพแห้งแล้งและลักษณะทางการเกษตร ที่ดีให้แก่พันธุ์ลูกผสม ลูกผสมที่ได้แสดงความดีเด่น ให้ผลผลิตสูงและสามารถปรับตัวได้ดี การศึกษาลักษณะของรากในสภาพเรือนทดลองพบว่า สายพันธุ์ AO3- 2 มีค่าสัดส่วนของรากต่อลำต้น (root/shoot ratio) ในสภาพความชื้นของดินต่ำ สูงกว่าสายพันธุ์อื่น นอกจากนี้จากการศึกษาทางด้านชีวเคมี พบว่าสายพันธุ์ AO3-2 มีการสะสมปริมาณโพรลีนเช่นเดียวกับที่พบในพันธุ์ทนสภาพแห้งแล้ง DK 888 เปรียบเทียบกับพันธุ์ Ki 3 ที่ไม่ต้านทาน ซึ่งลักษณะการสะสมปริมาณของ proline จะมีสหสัมพันธ์ในทางลบกับลักษณะผลผลิตของข้าวโพด ส่วนการศึกษาด้านกายวิภาค พบว่าสายพันธุ์ AO3-2 มีแนวโน้มที่จะทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง เนื่องจากมีจำนวนปากใบน้อย ปากใบมีขนาดเล็กแต่มีจำนวนเซลล์เก็บน้ำ (bulliform cell) จำนวนมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ในการคัดเลือกประชากรแบบวงจรในพันธุ์ Suwan 3 และ KS 6 พบว่าพันธุ์ Suwan 3 DT (S) Cl และ C2 และพันธุ์ KS 6 DT(S) Cl และ C2 มีแนวโน้มการให้ผลผลิตสูงกว่า รวมทั้งมีลักษณะทางการเกษตรบางประการเช่น ระบบราก ความต้านทานโรคของใบ ลักษณะต้นและฝัก จำนวนฝักต่อต้น และเปอร์เซ็นต์กระเทาะดีกว่ารอบคัดเลือก C0 ทั้ง 2 ประชากร นอกจากนี้ในการทดลองภาคสนามพบว่า พันธุ์ข้าวโพดแต่ละพันธุ์จะมีความต้านทานต่อสภาพแห้งแล้งต่างกัน และในข้าวโพดพันธุ์เดียวกันจะมีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งต่างกันในแต่ละระยะ การเจริญเติบโต ซึ่งค่าดรรชนีความทนแล้ง (drought index) จะสามารถใช้เป็นตัวประเมินความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้

บรรณานุกรม :
ราเชนทร์ ถิรพร , Rachain Thiraporn . (2538). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ราเชนทร์ ถิรพร , Rachain Thiraporn . 2538. "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ราเชนทร์ ถิรพร , Rachain Thiraporn . "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2538. Print.
ราเชนทร์ ถิรพร , Rachain Thiraporn . การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2538.