ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน
นักวิจัย : พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , Pissawan Chiemsombat
คำค้น : 38 01 0154 , Biological sciences , Chillies , Genetic transformation , Hot peppers , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Virus diseases , การถ่ายทอดยีน , พริก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โรคพืช , โรคเกิดจากไวรัส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งสำหรับการบริโภคภายในประเทศ และผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีการนำเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 200 ล้านบาท อุปสรรคในการปลูกพริกได้แก่ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด เฉพาะโรคที่เกิดจากไวรัสมีมากกว่า 10 ชนิด และมักจะตรวจพบไวรัสอย่างน้อย 2-3 ชนิด ในพริกต้นเดียวกัน จากข้อมูลการสำรวจโรคของพริกปรากฏว่าไวรัสที่พบทั่วไปในแปลงปลูกได้แก่ chilli vein-banding mottle virus (CVbMV) cucumber mosaic virus (CMV) tobacco mosaic virus (TMV) pepper leaf curl virus (PLCV) งานวิจัยนี้จึงมุ่งทำการศึกษาเพื่อปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานโรคไวรัส ชนิดต่างๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกและพัฒนาให้เป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วดำเนินการ ถ่ายยีนหรือชิ้นส่วนยีนของไวรัสที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความต้านทานโรค เช่น ยีนสำหรับสร้างโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัส ยีนสำหรับสังเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณ ไวรัส ให้กับพริกพันธุ์การค้าแล้วตรวจสอบการแสดงออกของยีนในพริกจำลองพันธุ์ ยีนและข้อมูลรายละเอียดของยีนที่นำมาใช้สำหรับถ่ายยีนได้จากการแยกสกัดและ โคลนยีนเพื่อสร้างความต้านทานโรคให้กับพืชรวม 4 ยีน คือ ยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัส (CP gene) CMV, CVbMV, TMV จำนวน 3 ยีน และยีน replicase (rep) ของ PLCV 1 ยีน ตัดต่อยีนเหล่านี้เข้ากับพลาสมิดพาหะชนิด plant vector คือ pBI121 และ pBINGIN เพื่อจัดทำชุดยีน (chimeric construct) สำหรับถ่ายยีนเข้าสู่พืชได้รวม 8 ชุด เป็นยีนเดี่ยว 7 ชุด และยีนแบบคู่ 1 ชุด เมื่อตัดต่อยีน CP 3 ชนิด เข้ากับพลาสมิดพาหะ pMALTMC2 expression vector สามารถตรวจสอบโปรตีนผลผลิตได้ตรงตามชนิดของยีน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริกเพื่อถ่ายยีนใช้ระบบ shoot organogenesis ทำโดยการใช้ชิ้นส่วนใบเลี้ยงคู่แรกของต้นกล้าพริก มาชักนำให้เกิดยอด ยืดยอด ชักนำราก และยืดราก จนพัฒนาเป็นต้นพริกที่สมบูรณ์ได้ในพริก 3 พันธุ์ คือ พริกชี้ฟ้าผลใหญ่พันธุ์บางช้าง (CA365) พันธุ์มันแดง (CA319) และพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์หัวเรือ (CA363) ทำการถ่ายยีนจาก chimeric construct 3 ชุด ที่มียีน CMV-CP, CVbMV-CP และ PLCV-rep เข้าสู่พริกพันธุ์ บางช้าง และมันแดง โดยวิธีการใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียถ่ายยีนให้กับชิ้นใบเลี้ยงแล้วพัฒนาจนเป็น ต้นพริกจำลองพันธุ์ R0 สามารถตรวจพบพริกที่ได้รับการถ่ายยีน CVbMV-CP รวม 24 ต้น (lines) และยีน CMV-CP รวม 6 ต้น (lines) ซึ่งเมื่อตรวจวัดปริมาณโปรตีน CP ในใบพริกด้วยเทคนิค ELISA ไม่สามารถตรวจวัดได้ แต่เมื่อใช้เทคนิค Western blot analysis ตรวจพบ CP จากใบพริกที่ได้รับการถ่ายยีน CVbMV-CP จำนวน 6 ต้น ทดสอบความต้านทานโรคของพริก R0 ที่ได้รับการถ่ายยีน CVbMV-CP และ CMV-CP โดยเก็บใบพริกจาก R0 แต่ละต้นๆ ละ 3 ใบ วางใบในกล่องเก็บความชื้นและทาน้ำคั้นใบพืชเป็นโรคให้แต่ละใบ พบว่าสภาพการเก็บใบพริกมาปลูกเชื้อไม่เหมาะกับการเพิ่มปริมาณของไวรัส โดยที่เมื่อตรวจวัดปริมาณไวรัสในใบพริกด้วยเทคนิค ELISA ตรวจพบไวรัสในปริมาณน้อยมากทั้งในพืชที่ถ่ายยีนและไม่ถ่ายยีน การทดสอบความต้านทานต่อไวรัสของพริกจำลองพันธุ์ จึงจำเป็นต้องเก็บเมล็ดจากพริก R0 เพื่อเพาะเป็นต้นกล้า(R1) แล้วจึงทดสอบความต้านทานโรคไวรัสของพริกรุ่น R1 ซึ่งใน เบื้องต้นพบว่าพริก R1 จำนวน 4 lines คือ #238-1-1, 238-1-12, 238-2-29 และ 238-2-16 แสดงความต้านทานต่อไวรัส CVbMV 1

บรรณานุกรม :
พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , Pissawan Chiemsombat . (2551). การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , Pissawan Chiemsombat . 2551. "การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , Pissawan Chiemsombat . "การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , Pissawan Chiemsombat . การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.