ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
นักวิจัย : สุรินทร์ ปิยะ โชคณากุล , Surin Peyachoknagul
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-RG-11-4504 , Methylation sensitive amplified polymorphism , Plant biotechnology and related agricultural science , Plant genetics , Short day plant , การไวต่อแสง , ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , จีโนม , ดีเอ็นเอ , พืชวันสั้น , ยีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เมทิล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นพืชวันสั้น (short day plant) พันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงจะต้องได้รับช่วงแสงสั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลา หนึ่ง จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของปลายยอด จากระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นไปเป็นระยะการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พบว่าจะเกิดจุดกำเนิดดอกหลังจากได้รับช่วงแสงสั้น (แสงสว่าง 11 ชั่วโมง/ มืด 13 ชั่วโมง) เป็นเวลา 7 วัน เมื่อตรวจสอบโดยดูลักษณะทางกายวิภาคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยพิจารณาจากระยะก่อนการสร้างปุ่มกำเนิดคอรวง (pre-neck node differentiation stage) ซึ่งกำหนดจุดกำเนิดดอกได้เร็วกว่าการดูลักษณะทางสัณฐานภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 3-5 วัน ยีนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ต้องการตรวจสอบในครั้งนี้มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นยีนที่ยังไม่มีรายงานมาก่อน ตรวจสอบโดยใช้วิธี methylation sensitive amplified polymorphism (MSAP) พบเครื่องหมาย MSAP 12 เครื่องหมาย จากจีโนมิกดีเอ็นเอของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หลังจากข้าวได้รับช่วงแสงสั้นจึงได้โคลนและหาลำดับเบสเปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูล พบว่าเครื่องหมาย F1 เป็นส่วนของยีน จึงได้โคลนยีนที่สมบูรณ์ และศึกษาการแสดงออกของยีน F1 โดย RT-PCR และตรวจสอบระดับการเติมหมู่เมธิลของยีนโดย Southern hybridization พบว่า การแสดงออกของยีน F1 เกิดจากมีการ demethylation ซึ่งเหนี่ยวนำโดยสภาพช่วงแสงสั้นเป็นเวลา 10 วัน ยีน F1 จึงอาจเป็นยีนอีกกลุ่มหนึ่งที่ควบคุมการออกดอกของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือเป็นยีนที่แสดงออกหลังจากที่ข้าวเปลี่ยนเข้าสู่ระยะการออกดอก ยีนกลุ่มที่ 2 คือยีนสังเคราะห์ตัวรับแสง คือยีนไฟโตโครม ซึ่งในข้าวมี 3 ยีน ได้แก่ PHYA, PHYB และ PHYC จากการตรวจสอบการแสดงออกของยีนไฟโตโครมทั้ง 3 ยีน โดย RT-PCR และ ตรวจสอบระดับการเติมหมู่เมธิลโดย Southern hybridization พบว่ายีนทั้งสามยีน มีการแสดงออกตลอดเวลาทั้งในสภาพช่วงแสงยาวและช่วงแสงสั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับการเติมหมู่เมธิลในข้าวทุกตัวอย่างที่ศึกษา ยีนไฟโตโครมจึงอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการไวต่อช่วงแสงในข้าวพันุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือการแสดงออกของยีนอาจมีการควบคุมในระดับ translation หรือ posttranslation ยีนกลุ่มที่ 3 คือกลุ่ม heading date (Hd) ได้ตรวจสอบระดับการเติมหมู่เมธิลของยีน Hd1, Hd3a และ Hd6 โดย Southern hybridization พบว่ารูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่ได้ไม่แตกต่างกันทั้งในสภาพที่ได้รับช่วงแสงยาวและช่วงแสงสั้น โดยไม่มีการเติมหมู่เมธิลของยีนทั้งสาม เมื่อหาลำดับเบสและเปรียบเทียบลำดับเบสของยีนและลำดับกรดอะมิโนของโปรตีน พบว่าข้าวพันุ์ขาวดอกมะลิ 105 และสุพรรณบุรี 1 มียีนที่ปกติ แต่มีความแตกต่างของลำดับเบสในบริเวณ 5?-upstream ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ข้าวทั้งสองพันธุ์มีความไวต่อช่วงแสงแตกต่างกันก็เป็นได้ จากการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Hd1 และ Hd6 ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธี RT-PCR พบว่ามีการแสดงออกทุกวันที่ตรวจสอบ แต่จากการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Hd1 โดย realtime qRT-PCR พบการแสดงออกสูงขึ้นถึง 3.93 เท่า หลังจากได้รับช่วงแสงสั้นเป็นเวลา 6 วัน

บรรณานุกรม :
สุรินทร์ ปิยะ โชคณากุล , Surin Peyachoknagul . (2548). การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรินทร์ ปิยะ โชคณากุล , Surin Peyachoknagul . 2548. "การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรินทร์ ปิยะ โชคณากุล , Surin Peyachoknagul . "การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
สุรินทร์ ปิยะ โชคณากุล , Surin Peyachoknagul . การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.