ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และความสัมพันธ์ต่อความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และความสัมพันธ์ต่อความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูก
นักวิจัย : แจ่มใส เพียรทอง , Chamsai Pientong
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-MG-12-4403 , Clinical medicine , Communicable diseases , Medicine , Oncogenic HPV , Papillomaviruses , Polymerase chain reaction , การติดเชื้อ , ปากมดลูก , มะเร็งปากมดลูก , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส , เซลล์ปากมดลูก , ไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองของโรคมะเร็งในสตรี และพบได้มากในประเทศกำลังพัฒนา สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ศึกษามาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันเชื่อว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์อย่างเป็น ขั้นตอน และพบว่าการติดเชื้อ oncogenic HPV เป็นสาเหตุเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของเซลล์ และเซลล์ติดเชื้อนั้นค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์มะเร็ง โดยมีปัจจัยร่วมที่เหมาะสม เช่น ปัจจัยภายในโฮสต์เอง และสภาพแวดล้อมที่เชื่อว่า ทำให้การเปลี่ยนแปลงของเซลล์กลายเป็นมะเร็งในระยะต่อ ๆ มา ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 ปี การตรวจเซลล์ปากมดลูกโดยวิธี Pap smear เป็นวิธีที่ใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบัน แต่วิธีการนี้มีความไวต่ำ มีผลลบลวงร้อยละ 6 ถึง 55 ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา precancerous lesion แต่เนิ่น ๆ จึงเกิดโรคระยะลุกลาม นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการรักษาที่มากเกินจริง จากผลของ Pap smear ที่ผิดพลาด ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมการตรวจหา HPV DNA เป็น primary screening หรือตรวจร่วมกับการทำ Pap smear เพื่อเพิ่มความไวในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่วิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาแพงมาก และข้อจำกัดทางด้านการตรวจเซลล์วิทยาที่สำคัญ คือยังไม่สามารถบอกถึง cytomorphological criteria ของเซลล์ปากมดลูกที่ติดเชื้อ HPV หรือที่มี precancerous lesion ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งต่อไปได้ และกระบวนการเกิดโรคของมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้ ชัดเจน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหา marker ที่เกิดขึ้นในเซลล์ที่มีความผิดปกติ และจะเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งต่อไป เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองที่ถูกต้อง ปัจจุบันนี้เชื่อว่าการสูญเสียการควบคุมของ cell cycle เป็นกระบวนการสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปกติเข้าสู่เซลล์มะเร็ง ระบบควบคุมที่เรียกว่า p16/CDK4-cyclinD1/pRb cascade เป็นศูนย์กลางการควบคุมที่สำคัญในการเปลี่ยนจาก G1 เข้าสู่ S phase ของ cell cycle เนื่องจากการติดเชื้อ HPV เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะ oncogenic HPV ที่มีการแสดงออกของ E6 และ E7 oncoprotein ซึ่งจะยับยั้ง tumor suppressor protein ชนิด p53 และ pRb ตามลำดับ ดังนั้นเซลล์ติดเชื้อ high risk HPV อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียการควบคุม cell cycle ของระบบ p16 CDK-cyclin pRb cascade โดยการจับของ E7 oncoprotein กับ pRb เมื่อเกิด inactivated pRb จะมีผลกระตุ้นการแสดงออกของโปรตีน p16 มากขึ้น การแสดงออกของโปรตีน p16 จึงมักตรวจพบในเนื้อเยื่อปากมดลูกโดยวิธี immunohistology ซึ่งลักษณะเป็น diffuse form และมักพบเสมอในเนื้อเยื่อติดเชื้อ oncogenic HPV ที่มีภาวะ premalignant lesion ขณะที่ในเนื้อเยื่อปกติ หรือติดเชื้อ low risk HPV การแสดงออกของโปรตีน p16 พบได้น้อย หรือพบลักษณะเป็น focal form ดังนั้นเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้ และเพื่อทราบว่าโปรตีน p16 เป็น marker ที่เกิดขึ้นในเซลล์ติดเชื้อ high risk HPV ที่มีภาวะผิดปกติ หรือ precancerous lesion การศึกษานี้จึงเป็นการพัฒนาวิธี cytoimmunological technique เพื่อตรวจหาโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ HPV และหาความสัมพันธ์ของการตรวจพบโปรตีน p16 กับภาวะความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูกที่อ่านโดย Pap smear และใช้วิธี western blot analysis เพื่อตรวจยืนยันการแสดงออกของโปรตีน p16 ที่ใช้ศึกษา

บรรณานุกรม :
แจ่มใส เพียรทอง , Chamsai Pientong . (2545). การตรวจโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และความสัมพันธ์ต่อความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
แจ่มใส เพียรทอง , Chamsai Pientong . 2545. "การตรวจโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และความสัมพันธ์ต่อความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
แจ่มใส เพียรทอง , Chamsai Pientong . "การตรวจโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และความสัมพันธ์ต่อความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
แจ่มใส เพียรทอง , Chamsai Pientong . การตรวจโปรตีน p16 ในเซลล์ขูดปากมดลูกที่ติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และความสัมพันธ์ต่อความผิดปกติของเซลล์ขูดปากมดลูก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.