ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน
นักวิจัย : วิชัย โฆสิตรัตน , Wichai Kositratana
คำค้น : Biological sciences , Biosecurity , P-00-20254 , Papaya , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , ความปลอดภัยทางชีวภาพ , พืชตัดแต่งพันธุกรรม , มะละกอ , มะละกอแขกนวล , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ไวรัสใบจุดวงแหวน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทีมนักวิจัยสามารถพัฒนามะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่มียีนจากไวรัสใบด่างจุดวง แหวนสายพันธุ์ p116/5 มี คุณสมบัติการต้านทานโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวนจนถึง รุ่น R4 และเพื่อให้การทำงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นไปตาม ขั้นตอนตามแนวทางปฏิบัติ และเพื่อตรวจสอบว่ามะละกอดัดแปลงพันธุกรรมมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ ตลอดจนเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนในงานด้านความปลอดภัยของ มะละกอดัดแปลง พันธุกรรม การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โครงการวิจัยนี้จึงต้องการตรวจสอบ 1) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมเปรียบเทียบกับมะละกอเดิม (มะละกอแขกนวล) 2) ผลกระทบของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อจุลินทรีย์ในดินบริเวณรอบราก 3) ผลกระทบของมะละกอดัดแปลง พันธุกรรมต่อพืชที่ปลูกตามหลัง 4) ผลกระทบของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อไวรัสชนิดอื่น 5) ผลกระทบของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ ผลที่ได้จากงานวิจัยจะนำมาประมวลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

บรรณานุกรม :
วิชัย โฆสิตรัตน , Wichai Kositratana . (2553). การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย โฆสิตรัตน , Wichai Kositratana . 2553. "การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิชัย โฆสิตรัตน , Wichai Kositratana . "การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
วิชัย โฆสิตรัตน , Wichai Kositratana . การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.