ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม
นักวิจัย : ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ , Piyada Theerakulpisut
คำค้น : Biological sciences , BT-B-06-2A-12-205 , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , พืชทนเค็ม , ยีน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , โซเดียมคลอไรด์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1375
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทดสอบระดับความทนเค็มในระยะต้นอ่อนของข้าวไทย 4 พันธุ์คือ พันธุ์แดงดอกกก เหลืองตาโม สุพรรณบุรี 2 และขาวดอกมะลิ 105 เปรียบเทียบกับพันธุ์ทนเค็มมาตรฐาน พอคคาลี และพันธุ์อ่อนแอมาก IR29 พบว่า พันธุ์แดงดอกกก เหลืองตาโม สุพรรณบุรี 2 จัดเป็นพันธุ์ทนเค็มปานกลาง ส่วนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จัดเป็นพันธุ์อ่อนแอ การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างข้าวทั้ง 6 พันธุ์โดยเทคนิค random amplified polymorphic DNA พบว่าสอดคล้องกับระดับความทนเค็ม โดยพันธุ์แดงดอกกก เหลืองตาโม สุพรรณบุรี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ทนเค็มปานกลางมีความใกล้ชิดกันมากที่สุดและจัดอยูในกลุ่ม เดียวกับพันธุ์พอคคาลี ส่วนพันธุ์ขาวดอกมะลิซึ่งเป็นพันธุ์อ่อนแอมีความใกล้ชิดกับพันธุ์อ่อนแอมาก IR29 การศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นอ่อนข้าวทั้ง 6 พันธุ์ โดยการให้เกลือโซเดียมคลอไรด์ 2 ระดับความเข้มข้น คือ 6 และ 12 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร เป็นเวลา 7 วัน พบว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นลดลง แต่ของรากเพิ่มขึ้น ปริมาณโพรลีนเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในต้นและราก ค่าศักย์ออสโมซิสลดลงทั้งในต้นและราก สัดส่วนระหว่างโซเดียมและโพแทสเซียมลดลง ปริมาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีกระบวนการเพอร์ออกซิเดชันของลิพิดและการทำลายเมมเบรนเกิดขึ้น แต่ปริมาณคลอโรฟิลล์และอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบที่ยังมีการเจริญอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลงมาก ลักษณะการตอบสนองทางสรีรวิทยามีความแตกต่างกันในระหว่างพันธุ์ต่างๆ ลักษณะทางสรีรวิทยาที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทนเค็ม คือ น้ำหนักต้นและราก และอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนสัดส่วนระหว่างโซเดียมและโพแทสเซียม ปริมาณโพรลีน และค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์ในต้น มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับความทนเค็ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโดยใช้ข้อมูลการตอบสนองทางสรีรวิทยา พบว่า พันธุ์พอคคาลี และพันธุ์ IR29 มีการตอบสนองที่แตกต่างจากพันธุ์อื่นๆ อย่างชัดเจน ส่วนพันธุ์ไทยทั้ง 4 พันธุ์มีลักษณะการตอบสนองใกล้เคียงกัน การบ่งชี้ยีนส์ที่มีการแสดงออกในระดับสูงขึ้นเมื่อข้าวได้รับความเครียด เกลือโดยใช้เทคนิค RNA differential display โดยไม่ใช้สารกัมมันตรังสี โดยการสกัดอาร์เอ็นเอและอาร์เอ็นเอนำรหัสจากเนื้อเยื่อข้าวที่ปลูกในสภาพ ปกติและสภาพความเครียดเกลือ นำมาเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ซีดีเอ็นเอสายแรกโดยใช้ไพรเมอร์หลายชนิด ได้แก่ oligo dT, one/two-based-anchored oligo-dT หรือ random hexanucleotide primer และใช้ซีดีเอ็นเอสายแรกเป็นต้นแบบสำหรับการเพิ่มปริมาณโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอ ลิเมอเรสโดยใช้ไพรเมอร์หลายชนิด พบแถบดีเอ็นเอที่ถูกเพิ่มปริมาณเฉพาะเมื่อเนื้อเยื่อได้รับเกลือจำนวนหลาย แถบ นำแถบดีเอ็นเอเหล่านั้นมาเพิ่มปริมาณ ทำให้บริสุทธิ์ โคลนเข้าสู่พลาสมิด และนำไปหาลำดับเบสทั้งหมด 11 โคลน การทดสอบระดับการแสดงออกของยีนส์โดย dot blot hybridization พบว่า มีเพียง 2 โคลนเท่านั้นที่มีการแสดงออกสูงขึ้นเมื่อได้รับความเครียดเกลือ ลำดับเบสของโคลนหมายเลข 61 ไม่เหมือนกับลำดับเบสที่มีอยู่ในฐานข้อมูล GenBank ส่วนโคลนหมายเลข 93/2 คล้ายกับยีนกำหนดการสังเคราะห์เอนไซม์ UDP-N- acetylglucosamine-O-acyl transferase ซึ่งพบแสดงออกในข้าว และพืชอื่นๆ อีก 4 ชนิดภายใต้สภาวะเครียด นอกจากนี้ได้หาลำดับเบสของโคลนจากห้องสมุดซีดีเอ็นเอที่สังเคราะห์จากอาร์ เอ็นเอนำรหัสจากต้นข้าวที่ได้รับความเครียดเกลือ พบว่า มีจำนวน 5 โคลนที่มีลำดับเบสเหมือนกับซีดีเอ็นเอที่พบในข้าวซึ่งได้รับความเครียดต่างๆ ได้แก่ โคลนหมายเลข 3 และ 75 พบแสดงออกในรากที่ได้รับความเครียดเกลือ โคลนหมายเลข 54 พบในช่อดอกข้าวที่ได้รับความแห้งแล้ง และโคลน 30 และ 87 พบในข้าวที่ได้รับเชื้อรา

บรรณานุกรม :
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ , Piyada Theerakulpisut . (2544). การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ , Piyada Theerakulpisut . 2544. "การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ , Piyada Theerakulpisut . "การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ , Piyada Theerakulpisut . การคัดเลือกและวิเคราะห์โคลนของซีดีเอนเอของข้าวที่ตอบสนองต่อความเค็ม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.