ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล
นักวิจัย : กตัญชลี ไม้งาม , นิสภา ศีตะปันย์ , Katanchalee Mai-ngam , Nispa Seetapan
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Biomedical materials , Biomimetic polymers , Cardiovascular instruments, Implanted , Chitosan , Engineering and technology , Polyvinyl amine , การดัดแปรพื้นผิว , พอลิเมอร์ชีวภาพ , วัสดุทางการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , หลอดเลือดหัวใจ , เซลเอนโดทีเลียล , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดัดแปรพื้นผิวเป็นเทคนิคทั่วไปใน การปรับปรุงสมบัติเข้ากันได้กับเลือดของวัสดุทางการแพทย์เนื่องจากวัสดุที่ ใช้รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดสำหรับการ ใช้งานในระยะยาวเนื่องมาจากการเข้ากันไม่ได้ของเลือดและพื้นผิวของวัสดุทาง การแพทย์นั้น วิธีหนึ่งที่นิยมสำหรับการดัดแปรพื้นผิวคือการเตรียมพื้นผิวของวัสดุนั้นให้ มีสมบัติเลียนแบบธรรมชาติ มีการค้นพบว่าไคโตซานซึ่งเป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีการศึกษากันมากที่ สุดวัสดุหนึ่งสำหรับการนำไปใช้งานทางด้านวัสดุการแพทย์สามารถช่วยส่งเสริม การยึดเกาะและการเติบโตของเซลผ่านปฏิกิริยาระหว่างประจุ แต่ไม่มีการวิจัยใดบ่งชี้ว่าปฏิกิริยานั้นมีลักษณะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงหรือ ไม่ ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาสมมติฐานที่ว่าเซลเอนโดทีเลีย ลสามารถยึดเกาะกับไคโตซานแบบเฉพาะเจาะจง และศึกษาว่าการเกิดเซลเอนโดทีเลียลใหม่สามารถถูกทำให้เพิ่มขึ้นได้โดยการใช้ ไคโตซานที่มีการดัดแปรพื้นผิวด้วยลำดับเป็ปไทด์สังเคราะห์ การศึกษานี้จะทำการออกแบบและเตรียมพอลิเมอร์ที่มีสมบัติลดแรงตึงผิวที่มี ลักษณะคล้ายหวีจากไคโตซานและพอลิไวนิลเอมีนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการเตรียมไฮดรอฟอบิกแอลคิลไคโตซาน และ ไฮดรอฟอบิกแอลคิลพอลิไวนิลเอมีนผ่านการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบกราฟต์ ของหมู่แอลคิลบนโซ่หลักไคโตซานและพอลิไวนิลเอมีนตามลำดับ ศึกษาว่าปฏิกิริยาของเซลกับไคโตซานเป็นแบบเฉพาะเจาะจงหรือไม่โดยการศึกษาการ ยึดเกาะและการเติบโตของเซลเอนโดทีเลียลบนวัสดุเหล่านี้ ส่วนที่สองเป็นการเตรียมพอลิเมอร์ที่ดัดแปรพื้นผิวด้วยลำดับเป็ปไทด์ สังเคราะห์โดยการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบกราฟต์ของหมู่แอลคิลและลำดับ เป็ปไทด์สังเคราะห์ (NH2-GSSSGRGDSPA-CONH2) พร้อม ๆ กันลงบนโซ่หลักไคโตซานและพอลิไวนิลเอมีน พอลิเมอร์ที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิวด้วยลำดับเป็ปไทด์สังเคราะห์กับหมู่แอลคิล นี้จะนำไปชุบลงบนซับสเตรตเพื่อศึกษาหาองค์ประกอบพื้นผิว ความชอบน้ำ ลักษณะของพื้นผิว ภาวะเอกพันธ์ และความเสถียรของการยึดเกาะ ผลของชนิดโซ่หลักของพอลิเมอร์และความหนาแน่นของลำดับเป็ปไทด์สังเคราะห์บนพอ ลิเมอร์ต่อความสามารถในการเกิดเซลเอนโดทีเลียลใหม่จะถูกวิเคราะห์ Surface modification is the most common technique to improve biomaterial hemocompatibility since most cardiovascular devices are limited in long-term applications due to the unfavorable interactions of blood components with the biomaterial interface. One of the approaches consists of the preparation of biomimetic surfaces. Chitosan, one of the biopolymers most studied for biomaterial application, has been reported to promote cell adhesion and growth via electrostatic interactions. But there have been no published reports whether such chitosan-cell binding is specific or non-specific. Therefore, the proposal aims to investigate the hypotheses whether endothelial cells bind specifically to chitosan, and whether such specific cell-chitosan binding will then enhance endothelialization on the surface modified with chitosan-based surfactant polymers. This study proposes to design and prepare two comb-like surfactant polymers based on chitosan and poly(vinyl amine) (PVAm) which will be divided into 2 parts: firstly, hydrophobic alkyl ligands will be grafted on the backbone of chitosan and PVAm. Investigation whether the chitosan-cell interaction is specific will be monitored via endothelial cell adhesion and growth on alkyl grafted chitosan and alkyl grafted PVAm. Secondly, to prepare peptide surfactant polymers, hydrophobic alkyl and biologically active peptide ligands (NH2-GSSSGRGDSPA-CONH2) will be simultaneously coupled onto chitosan and PVAm backbone. These peptide surfactant polymers will then be coated onto substrate to determine surface composition, hydrophilicity, topography, homogeneity, and adhesion stability. The effect of polymer backbone and peptide density on endothelialization will also be investigated.

บรรณานุกรม :
กตัญชลี ไม้งาม , นิสภา ศีตะปันย์ , Katanchalee Mai-ngam , Nispa Seetapan . (2549). พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กตัญชลี ไม้งาม , นิสภา ศีตะปันย์ , Katanchalee Mai-ngam , Nispa Seetapan . 2549. "พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กตัญชลี ไม้งาม , นิสภา ศีตะปันย์ , Katanchalee Mai-ngam , Nispa Seetapan . "พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
กตัญชลี ไม้งาม , นิสภา ศีตะปันย์ , Katanchalee Mai-ngam , Nispa Seetapan . พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.