ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์
นักวิจัย : Charussi Lorprayoon , Pibul Itiravivong , Wikrom Vajragupta , จรัสศรี ลอประยูร , พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ , วิกรม วัชระคุปต์ , อดิศักดิ์ สังข์เพชร , สนั่น รังรักษ์ศิริวร
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Biomedical materials , Dental materials , Engineering and technology , ทันตวัสดุ , วัสดุทางการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาโครงการนี้ประกอบด้วย งานวิจัย 2 ตอน ตอนแรก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไฮดรอกซีแอปาไทต์ การทำชิ้นตัวอย่างรวามทั้งการศึกษาลักษณะเฉพาะและทดสอบความแข็งแรง ตอนที่สอง เกี่ยวข้องกับการศึกษาเบื้องต้นของการปลูกวัสดุไฮดรอกซีแอปาไทต์ในหนูทดลอง ไฮอรอกซีแอปาไทต์ (HAp) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด MP คือ ชนิดที่ทำมาจากกระดูกวัวและควาย TP คือ ชนิดที่นำกระดูกวัวและควายไปผ่านกรรมวีธีทางเคมี และ CH คือ ชนิดที่สังเคราะห์โดยการตกตะกอนจากสารเคมี ได้ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของสารทั้ง 3 ชนิด ในรูปของอัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส ปริมาณมลทิน โครงสร้างผลึก รูปร่างและขนาด ตลอดจนพฤติกรรมเมื่อผ่านกระบวนการทางเซรามิก ทำให้เป็นชิ้นงาน ซินเตอร์ในอากาศและในไอน้ำ พบว่า ชิ้นงานที่ได้มีสีขาว มีโครงสร้างผลึกเป็นไฮดรอกซีแอปาไทต์เพียงเฟสเดียว โดยที่ HAp ทั้ง 3 ชนิดต่างก็เป็นไฮดรอกซีแอปาไทต์ ชนิดขาดแคลเซียมเหมือนกัน TP มีลักษณะเฉพาะและมีพฤติกรรมในการซินเตอร์ตลอดจนมีสมบัติทางกลใกล้เคียงกับ CH ซึ่งเป็นชนิดที่สังเคราะห์จากสารเคมี TP ที่มีปริมาณมลทินน้อน และมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า MP ซินเตอร์ได้ง่าย เมื่อซินเตอร์แล้วมีความหนาแน่นประมาณ 94-95% ของความหนาแน่นทางทฤษฎี มีความแข็งแรง (cpmpressive strength) 202_+55 MPa แต่ชนิดที่ทำจากกระดูกวัวและควายมีมลทินมาก มีขนาดอนุภาคใหญ่ ซินเตอร์ยาก มีความหนาแน่น 81-82% ของความหนาแน่นทางทฤษฎี มีความแข็งแรง 138_+28 MPa การใช้งานทางการแพทย์เบื้องต้นนั้น เป็นการศึกษาการอยู่ร่วมของชิ้นงาน MP ไฮดรอกซีแอปาไทต์เซรามิกในสัตว์ทดลอง วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจดูการตอบสนองของกระดูกและเนื้อ เยื่ออ่อน (soft tissue) ที่มีต่อไฮดรอกซีแอปาไทต์เซรามิกที่ใช้ปลูกในหนูเป็นเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่าไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัวและควายมีปฏิกิริยากับเนื้อ เยื่อเล็กน้อย ในเนื้อเยื่ออ่อน ชิ้นงาน MP ละลายหมด การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ไฮดรอกซีแอปาไทต์สามารถปลูกในหนู มีการตอบสนองในทางต่อต้านน้อยมาก This research and development project comprised two sections : The first section dealed with the synthetic methods and the fabrication of hydroxyapatite (HAp) into specimens and products including characterization and mechanical test. The second section related to the preliminary study on implantation of hydroxyapatite in rats. Hydroxyapatite in this study was prepared by three different methods : MP was originated from cattle bone. TP was chemically treated cattle bone and CH was synthesized by chemical precipitation. All the HAp powders were characterized in terms of Ca : P ratios, impurities, crystal structure, shape and size, and their themal behaviour. These three types of HAp were fabricated into specimens using conventional ceramic processes and sintered in air and steam. All HAp products were white and exhibited the crystal structure of hydroxyapatite although they were calcium-deficient HAp. The TP had its characteristics, sintering behaviour and mechanical strengyh similar to those of the CH one. The TP containing lesser impurities and smaller particle size than MP was easily sintered. Its density was 94-95% theoretical density and had the compressive strength of 202_+55 MPa. The MP contained high impurities had larger particle size and had low sinterability. The sintered product with 81-82% theoretical dinsity had the comprissive strength of 138_+28 MPa. The preliminary application of the HAp in Medicine was reported in the study on biocompatibility of HAp ceramic from natural cattle bone implanted in rats. The purpose of this study was to determine the response of bone and soft tissue to hydroxyapatite ceramic implanted in rats. Preliminary report included section of soft tissue and ceramics after 3 months of implantation. Histological study showed that there was slight tissue reaction. In soft tissue, MP was completely resorbed. This study suggested that hydroxyapatite could be implanted in rats with minimal adversed response.

บรรณานุกรม :
Charussi Lorprayoon , Pibul Itiravivong , Wikrom Vajragupta , จรัสศรี ลอประยูร , พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ , วิกรม วัชระคุปต์ , อดิศักดิ์ สังข์เพชร , สนั่น รังรักษ์ศิริวร . (2539). การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Charussi Lorprayoon , Pibul Itiravivong , Wikrom Vajragupta , จรัสศรี ลอประยูร , พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ , วิกรม วัชระคุปต์ , อดิศักดิ์ สังข์เพชร , สนั่น รังรักษ์ศิริวร . 2539. "การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Charussi Lorprayoon , Pibul Itiravivong , Wikrom Vajragupta , จรัสศรี ลอประยูร , พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ , วิกรม วัชระคุปต์ , อดิศักดิ์ สังข์เพชร , สนั่น รังรักษ์ศิริวร . "การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
Charussi Lorprayoon , Pibul Itiravivong , Wikrom Vajragupta , จรัสศรี ลอประยูร , พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ , วิกรม วัชระคุปต์ , อดิศักดิ์ สังข์เพชร , สนั่น รังรักษ์ศิริวร . การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.