ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก
นักวิจัย : Katanchalee Mai-ngam , Bunpot Mai-ngam , Kannokthorn Boonkitpattarakul , Monthika Pothavorn , กตัญชลี ไม้งาม , บรรพต ไม้งาม , กนกธร บุญกิจภัทรกุล , มณฑิกา โพธิ์ถาวร
คำค้น : Bacterial cellulose , Composite materials , Engineering and technology , Hydroxyapatite , Materials engineering , วัสดุทางการแพทย์ , วัสดุเซรามิก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เซลลูโลส , เนื้อกระดูก , แบคทีเรีย , ไฮดรอกซีอะพาไทต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื้อกระดูกเป็นวัสดุประกอบที่มีเส้น ใยคอลลาเจนเป็นเนื้อหลักให้สารอนินทรีย์อะพาไทต์มาตกผลึกจับตัวกับคอลลาเจน กลายเป็นของแข็งที่สามารถรับน้ำหนักและมีความยืดหยุ่นในตัวเอง ในปัจจุบัน มีการพัฒนาวัสดุสำหรับทดแทนกระดูกด้วยวิธีการสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติโดย การเติมแคลเซียมฟอสเฟสในเนื้อหลักพอลิเมอร์ได้เป็นวัสดุประกอบที่สามารถ กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกเมื่อนำไปฝังในเพื่อทดแทนกระดูก เซลลูโลสจากแบคทีเรียได้รับความสนใจในการนำมาใช้เป็นเนื้อหลักพอลิเมอร์ สำหรับการตกผลึกจับตัวของไฮดรอกซีอะพาไทต์ เนื่องจากเซลลูโลสจากแบคทีเรียมีลักษณะโครงสร้างของไฟเบอร์คล้ายคลึงกับเส้น ใยคอลลาเจน ซึ่งเป็นเนื้อหลักตามธรรมชาติของกระดูก จากการศึกษาเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบว่า วัสดุประกอบระหว่างเซลลูโลสจากแบคทีเรียและเซริซินสามารถเตรียมได้โดยกระบวน การที่ง่ายและสะดวก โดยวัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย/เซริซินที่เตรียมได้นอกจากจะยังคงมี ลักษณะทางกายภาพเป็นเส้นใยขนาดนาโนคล้ายกับเส้นใยคอลลาเจนแล้ว ยังมีลักษณะทางเคมีคล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจน เนื่องจากมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ เหมาะแก่การนำไปใช้เป็นเนื้อหลักสำหรับพอลิเมอร์สำหรับการตกผลึกจับตัวของ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์บนวัสดุประกอบดังกล่าวเกิดขึ้นได้เร็วกว่า การสร้างผลึกบนเซลลูโลสจากแบคทีเรียบริสุทธิ์ โครงงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาถึงการใช้วัสดุที่ถูกออกแบบโดยการ เลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งได้แก่วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับ การทดแทนกระดูก โดยจะทำการเตรียมวัสดุเนื้อหลักเซลลูโลสจากแบคทีเรีย/เซริซิน โดยทำการปรับเปลี่ยนปริมาณของโปรตีนเซริซิน น้ำหนักโมเลกุลของเซริซิน และสายพันธ์ของหนอนไหม เพื่อศึกษาถึงผลของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่ออัตราการสร้างผลึกของไฮดรอกซี อะพาไทต์บนเนื้อหลักเซลลูโลสจากแบคทีเรีย/เซริซิน จากนั้นทำการศึกษาถึงการเจริญเติบโตของเซลล์ออสติโอบลาสบนวัสดุประกอบ เซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมได้ Natural bone is a biocomposite of inorganic apatite crystals arranged in an organic collagen matrix. A new development in biomaterials is the biomimetic synthesis of calcium phosphate in polymer matrices to produce composites that can initiate osteogenesis when implanted in bony sites. Bacterial cellulose was interested as a potential polymer substrate for hydroxyapatite deposition due to that bacterial cellulose has a similar fiber structure to the bone collagen matrix. From our pilot study, we found that a bacterial cellulose/sericin composite could be simply prepared. The obtained composite does not only display ultra-fine nanofibril network structure like collagen matrix, but it is also chemically similar, i.e., both of them are proteins. Therefore, bacterial cellulose/sericin composite is suitable for using as a polymer matrix for hydroxyapatite deposition Moreover, hydroxyapatite deposition on the prepared bacterial cellulose/sericin composite is significantly faster than that of pure bacterial cellulose. In this project, the ultimate aim is to study the potentiality of utilization of bimimic bacterial cellulose-sericin-hydroxyapatite composite for bone replacement. Bacterial cellulose/sericin matrix will be prepared by varying the concentration, molecular weight and silkworm strain of sericin in order to investigate their influences on the rate of hydroxyapatite deposition. Finally, osteoblast cell prolifereation on the prepared bacterial cellulose-sericin-hydroxyapatite composite will be examined.

บรรณานุกรม :
Katanchalee Mai-ngam , Bunpot Mai-ngam , Kannokthorn Boonkitpattarakul , Monthika Pothavorn , กตัญชลี ไม้งาม , บรรพต ไม้งาม , กนกธร บุญกิจภัทรกุล , มณฑิกา โพธิ์ถาวร . (2553). วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Katanchalee Mai-ngam , Bunpot Mai-ngam , Kannokthorn Boonkitpattarakul , Monthika Pothavorn , กตัญชลี ไม้งาม , บรรพต ไม้งาม , กนกธร บุญกิจภัทรกุล , มณฑิกา โพธิ์ถาวร . 2553. "วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Katanchalee Mai-ngam , Bunpot Mai-ngam , Kannokthorn Boonkitpattarakul , Monthika Pothavorn , กตัญชลี ไม้งาม , บรรพต ไม้งาม , กนกธร บุญกิจภัทรกุล , มณฑิกา โพธิ์ถาวร . "วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
Katanchalee Mai-ngam , Bunpot Mai-ngam , Kannokthorn Boonkitpattarakul , Monthika Pothavorn , กตัญชลี ไม้งาม , บรรพต ไม้งาม , กนกธร บุญกิจภัทรกุล , มณฑิกา โพธิ์ถาวร . วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.