ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก
นักวิจัย : Rattikorn Yimnirun , Tawee Tunkasiri , Samart Kongtaweelert , รัตติกร ยิ้มนิรัญ , ทวี ตันฆศิริ , สามารถ คงทวีเลิศ
คำค้น : Ceramics , Engineering and technology , Ferroelectric crystals , Materials engineering , Strains and stresses , ความเครียดและความเค้น , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิก , เฟอร์โรอิเล็กทริก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารเซรามิกส์แบเรียมไตตาเนต (BaTiO3) เลดไตตาเนตเซอร์โคเนต (PZT) และ เลดแมกนีเซียมไนโอเบท (PMN) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในด้านการสร้างตัวขับเร้า (actuator) และตัวแปลง (transducer) สมบัติสำคัญของสารเซรามิกส์เหล่านี้ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึง ประสิทธิภาพ และศักยภาพการนำไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยสมบัติไดอิเล็กตริก (dielectric) และไฟฟ้าเชิงกล (electromechanical) ซึ่งได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการใช้งานของตัวขับเร้า และตัวแปลง สารเซรามิกส์เหล่านี้มักจะถูกใช้งานในสภาวะภายใต้ความเค้น (stress) ดังนั้น การศึกษาสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลภายใต้สภาวะความเค้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบและจัดสร้างตัวขับเร้าและตัวแปลง งานวิจัยนี้จึงได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาอิทธิพล ของความเค้นโดยเฉพาะความเค้นแบบแกนเดี่ยว (uniaxial stress) ต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟร์โร อิเล็กตริก โดยมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวมาข้างต้น และในแง่ของการเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาสมบัติอื่นๆ ของวัสดุ ภายใต้สภาวะความเค้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้งานของวัสดุหลายๆ ประเภท ทั้งนี้ในด้านของการวิจัยและพัฒนา คณะผู้วิจัยได้แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ โดยเริ่มต้นจากการออกแบบและจัดสร้างอุปกรณ์ในการสร้างความเค้นแบบแกนเดี่ยว ชุดอุปกรณ์การวัดสมบัติไดอิเล็กตริกโดยใช้ LCR-meter และชุดอุปกรณ์การวัดสมบัติไฟฟ้าเชิงกล โดยใช้หลักของ Sawyer-Tower circuit ในการวัดสมบัติ hysteresis และ strain gage ในการวัดความเครียด (strain) ของสารภายใต้อิทธิพลของความเค้น (stress) และสนามไฟฟ้า (electric field) และในขั้นตอนสุดท้าย คณะผู้วิจัยจะได้นำชุดอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งานในการศึกษาอิทธิพลของความเค้น แบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกบาง ประเภท เช่น PZT เป็นต้น Barium Titanate (BaTiO3), Lead Zirconate Titanate (PZT) and Lead Magnesium Niobate (PMN) ceramics have been used widely in actuator and transducer applications. Dielectric and electromechanical properties of these ceramics are important and are subjects of several investigations because they indicate the efficiency and potential of the ceramics for various applications. In practices, however, actuator and transducer devices are often subjected to external stress so that studies of the dielectric and electromechanical properties under stress are important to the design and construction of the devices. This research is aimed to develop an apparatus which can be used to investigate influences of the external stress, in particular uniaxial stress, on the dielectric and electromechanical properties in ferroelectric materials. The benefits that can be expected from this research come in many forms, including the development of the apparatus as indicated earlier, and the basic understanding of the apparatus which can be applied to study other material properties under stress, which are important factors in applications of various materials. In terms of the study plan, we divide this research into parts. We begin from the design and construction of the uniaxical compressometer, the dielectric measurement set-up using LCR-meter, and the electromechanical measurement set-up using the Sawyer-Tower circuit principle for hysteresis measurement and strain gages for strain measurements on a sample under application of stress and electric field. Eventually, we plan to employ this apparatus to investigate the effects of the uniaxial stress on the dielectrics and electromechanical properties of some ferroelectric materials such as PZT.

บรรณานุกรม :
Rattikorn Yimnirun , Tawee Tunkasiri , Samart Kongtaweelert , รัตติกร ยิ้มนิรัญ , ทวี ตันฆศิริ , สามารถ คงทวีเลิศ . (2548). การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Rattikorn Yimnirun , Tawee Tunkasiri , Samart Kongtaweelert , รัตติกร ยิ้มนิรัญ , ทวี ตันฆศิริ , สามารถ คงทวีเลิศ . 2548. "การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Rattikorn Yimnirun , Tawee Tunkasiri , Samart Kongtaweelert , รัตติกร ยิ้มนิรัญ , ทวี ตันฆศิริ , สามารถ คงทวีเลิศ . "การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
Rattikorn Yimnirun , Tawee Tunkasiri , Samart Kongtaweelert , รัตติกร ยิ้มนิรัญ , ทวี ตันฆศิริ , สามารถ คงทวีเลิศ . การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.