ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล
นักวิจัย : Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Busayawan Ariyatum , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป , บุษยวรรณ อาริยธรรม
คำค้น : Alternative and renewable energy , Biodiesel fuels , Bioethanol , Biomass , Biomass and bioenergy , Cost effectiveness , Energy and devices , Palms , Renewable energy sources , ชีวมวล , ต้นทุนและประสิทธิผล , พืชน้ำมัน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เอทานอล , ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/961
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาวะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและ ผันผวนตามกลไกของตลาดโลกทำให้การเสาะหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกใหม่ จากพืชเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่น่าสนใจและตื่นตัวในวงกว้างทั้งในเชิงวิจัยและ วิชาการและโอกาสเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาการประยุกต์ใช้พืชที่น่าสนใจเหล่านี้ต่อไปอย่างมีทิศทางและไม่ซ้ำ ซ้อน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนจากพืชกันอย่างแพร่หลาย จึงควรที่จะรวบรวมให้ได้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชท้องถิ่นดังกล่าวที่มีอยู่ โครงการวิจัยนี้จึงได้เสนอขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการพัฒนาและการประยุกต์ ใช้พลังงานทางเลือกใหม่จากพืชเศรษฐกิจ โดยเน้นศึกษา รวบรวมและประมวลข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว เกี่ยวกับความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้ปาล์ม สบู่ดำ และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบของการผลิตไบโอดีเซลและไบโอเอทานอล โดยเฉพาะในด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและอัตราการให้พลังงาน (energy gain) ทั้งโดยวิธีติดต่อขอข้อมูลและนัดหมายเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่นต่าง ๆ และโดยการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจดัง กล่าวเองจากวารสาร เอกสารการประชุมทางวิชาการหรือจากอินเตอร์เน็ต เมื่อได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ดังกล่าวแล้ว จะทำให้การวิจัย พัฒนาและการประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือกใหม่จากพืชเศรษฐกิจต่อไปมีแนวทางที่ ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด The unstable rising of fuel price in the world market has prompted research, public and commercial interests in exploring for new alternative energy resources such as biodiesel and bioethanol derived from vegetable oils and economic crops. However, before going further and deeper into the study and the application of using such interesting economic crops as resources for alternative fuels, including the public promotion of their use, preliminary study of their suitability as raw materials for biodiesel and bioethanol should be first carried out. This project is then proposed as an initiation of a development plan and the future use of such fuel alternatives by focusing on the fundamental characteristics of these economic crops especially their energy gains and the commercial worthiness. By contacting research institutes and relevant organizations that have investigated, or are currently studying on these crops and by direct searching for the information of their properties from journal papers, proceedings and reliable internet sources. The fundamental characteristics of these different economic crops would be obtained and would help leading our next step research into the direction where efficiency and maximum commercial worthiness can be achieved

บรรณานุกรม :
Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Busayawan Ariyatum , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป , บุษยวรรณ อาริยธรรม . (2551). การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Busayawan Ariyatum , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป , บุษยวรรณ อาริยธรรม . 2551. "การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Busayawan Ariyatum , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป , บุษยวรรณ อาริยธรรม . "การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Busayawan Ariyatum , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป , บุษยวรรณ อาริยธรรม . การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.