ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
นักวิจัย : Asira Fuongfuchat , Vanee Chonhenchob , Anuvat Jangchud , Noppadon Kerddonfag , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วาณี ชนเห็นชอบ , อนุวัตร แจ้งชัด , นพดล เกิดดอนแฝก
คำค้น : Antimicrobial films , Engineering and technology , Food preservatives , Materials engineering , Plastic films , การถนอมอาหาร , ฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์ , ฟิล์มพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์ เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา ฟิล์มพลาสติกต้นแบบที่มีสมบัติเชิงต่อต้านจุลินทรีย์สำหรับการนำไปใช้เป็น วัสดุบรรจุเพื่อยืดอายุ/รักษาคุณภาพและความปลอดภัย/เพิ่มมูลค่าและเพิ่ม ศักยภาพการส่งออกของผลิตผลเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทย งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ (1) การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์ต้นแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (ด้านการขึ้นรูปฟิล์ม) และเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่น และการศึกษาสมบัติของฟิล์ม (2) การศึกษาอายุการเก็บของฟิล์ม และ (3) การประยุกต์ใช้ฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตผลเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารฟิล์มที่ต้องการพัฒนาขึ้นจะมีสมบัติในการต่อต้าน จุลินทรีย์เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หรือลดการเสื่อมสภาพของผลิตผลเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารอันเนื่องมาจากจุลินทรีย์ การดำเนินงานวิจัยนี้เป็นบรูณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากกลุ่มนักวิจัย หลายสาขา เช่น เทคโนโลยีพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่น การบรรจุอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การศึกษาสมบัติเฉพาะของวัสดุ และ การประเมินทางประสาทสัมผัส โดยผลสำเร็จของโครงการวิจัยจะก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีแบบพึ่งพาตนเองใน การออกแบบและผลิตวัสดุบรรจุอาหารที่มีสมบัติพิเศษต่อการเก็บรักษาผลิตผล เกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่มีการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการลดการสูญเสียผลิตผลเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มของผลไม้สด หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำในวงจรการขนส่ง และการจัดจำหน่าย ทั้งยังส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากมูลค่าของผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยมากขึ้นแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีจากงานวิจัยนี้จะช่วยสร้างโอกาสการแข่ง ขันสำหรับผู้ผลิตวัสดุบรรจุอาหารกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวด้านการตลาดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 พันล้านเหรียญ ในอีก 4 ปีข้างหน้า และในโครงการนี้คาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 คนโดยมีผลงานตีพิมพ์จากโครงการนี้อย่างน้อย 3 เรื่อง The proposed project on development of antimicrobial films for enhancing shelf-life of agricultural and food products is aimed at developing plastic film prototypes with antimicrobial property for prolonging shelf-life, maintaining quality and safety, value-adding, and increasing export-potential of Thai’s major agricultural and food products. This research work comprises of three major activities: (1) Film prototype development by the virtue of polymer technology (film fabrication) and microencapsulation technology and film characterization, (2) Shelf-life determination of antimicrobial films, and (3) Application of antimicrobial films in agricultural and food products. Antimicrobial films to be developed is expected to show antimicrobial activity against selected microorganisms or decreased microbial deterioration of agricultural and food products. This project has also geared towards integration of various aspects of knowledge and technologies, including polymer technology, packaging technology, microencapsulation technology, food science, material characterization and sensory evaluation. Anticipated outcomes from this research project are a creation of know-how and technology in designing and manufacturing specialty packaging films effectively extending shelf-life of Thai’s naturally microbial-contaminated agricultural and food products, a reduction in both loss or wastage of fresh produce (especially fruits) after harvesting and spoilage of minimally processed foods in the circle of transportation and distribution, and an increase in income of Thai farmers and food manufacturers due to better agricultural and food product’s qualities and safety to consumers, as well as a rise in opportunities for Thai’s packaging material manufacturers in the World’s market which expectedly represent $?1 billion dollar antimicrobial packaging market by 2007. Two master students and Two bachelor students will be trained on this research project and the results of this study will be published at least three papers.

บรรณานุกรม :
Asira Fuongfuchat , Vanee Chonhenchob , Anuvat Jangchud , Noppadon Kerddonfag , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วาณี ชนเห็นชอบ , อนุวัตร แจ้งชัด , นพดล เกิดดอนแฝก . (2549). การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Asira Fuongfuchat , Vanee Chonhenchob , Anuvat Jangchud , Noppadon Kerddonfag , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วาณี ชนเห็นชอบ , อนุวัตร แจ้งชัด , นพดล เกิดดอนแฝก . 2549. "การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Asira Fuongfuchat , Vanee Chonhenchob , Anuvat Jangchud , Noppadon Kerddonfag , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วาณี ชนเห็นชอบ , อนุวัตร แจ้งชัด , นพดล เกิดดอนแฝก . "การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
Asira Fuongfuchat , Vanee Chonhenchob , Anuvat Jangchud , Noppadon Kerddonfag , อศิรา เฟื่องฟูชาติ , วาณี ชนเห็นชอบ , อนุวัตร แจ้งชัด , นพดล เกิดดอนแฝก . การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.