ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบฐานความรู้ด้านการแพทย์ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบฐานความรู้ด้านการแพทย์ในประเทศไทย
นักวิจัย : ธนารักษ์ ธีระมั่นคง , Thanaruk Theeramunkong
คำค้น : Information system , Information, computing and communication sciences , Knowledge engineering , Natural language processing (Computer science) , Ontology , การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , ออนโทโลจี , เหมืองข้อมูล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันข้อมูลด้านการแพทย์ในประเทศไทยยังขาดการดูแลให้เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่ข้อมูลต่างๆ จะถูกรวบรวมในลักษณะของลิงค์ข้อมูลด้านการแพทย์ที่กระจายไปตามเว็บท่าต่างๆ (portal web sites) และแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันเชิงความหมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลจะกระจัดกระจายอยู่ตามเว็บต่างๆโดยไม่มีการสรุปความสัมพันธ์ที่ข้อมูลเหล่านี้มีต่อกัน ทำให้ผู้ใช้จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตนเองโดยการคลิกที่ลิงค์ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บที่เกี่ยวข้องที่อยู่ถัดไป หรือใช้โปรแกรมค้นหา (search engine) ข้อมูลเพื่อนำมาสรุปด้วยมือ ซึ่งใช้เวลานานในการค้นหาและสรุปเป็นเนื้อหาอย่างสังเขป วิธีการนี้ขาดประสิทธิภาพเพราะต้องใช้เวลานานและผู้ใช้จำเป็นต้องมีความ เชี่ยวชาญในหาและสรุปข้อมูล งานวิจัยนี้เน้นการพัฒนาฐานความรู้ (knowledge base) ด้านการแพทย์ (medical) ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลยาสมุนไพรและการออกแบบยา (drug design) โดยจะพัฒนาวิธีการเชิงคำนวณที่จะสืบค้นข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารอย่างอัตโนมัติ ปัจจุบันในต่างประเทศ มีการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลการแพทย์เป็นจำนวนมาก เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการของ W3C ด้านเว็บความหมายสำหรับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences) การพัฒนาออนโทโลจี (ontology) สำหรับข้อมูลด้านการแพทย์ เช่น Unified Medical Language System® (UMLS) เป็นต้น เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยนี้ได้แก่ ออนโทโลจี (ontology) อาร์ดีเอฟ (RDF) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) การค้นพบความรู้และการขุดหาข้อมูล (knowledge discovery and data mining) การประมวลแสดงผลข้อมูล (visualization) เป็นต้น ออนโทโลจีและอาร์ดีเอฟนั้นจะช่วยให้เราสามารถกำหนดโครงสร้างข้อมูล คำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ และความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบ และทำให้เราสามารถพัฒนากลไกที่เหมาะสมในการนิรนัยข้อมูล และแจงเหตุสู่ผล เพื่อค้นหาสารสนเทศโดยนัยหรือในเชิงลึกจากสารสนเทศในฐานความรู้นั้น สำหรับเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้น จะช่วยให้เราสามารถสกัดสารสนเทศ จากข้อความตัวอักษรและสืบค้นข้อมูลจากฐานความรู้ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ เทคโนโลยีการค้นพบความรู้และการขุดหาข้อมูลนั้นทำให้เราสามารถค้นพบความ สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีกระจัดกระจาย โดยความสัมพันธ์ที่ค้นพบนั้นอาจจะนำมาซึ่งสมมติฐานเบื้องต้นในการทำวิจัยทางการแพทย์ต่อไปได้ เทคโนโลยีประมวลแสดงผลข้อมูลจะเน้นการนำเสนอข้อมูลบนพื้นที่อันจำกัดของจอ ภาพได้เป็นระบบเข้าใจง่ายต่อการตัดสินใจด้านการแพทย์ โครงการนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวิธีการและเทคนิคด้านการ แสดงความรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อนำข้อมูลทางการแพทย์และเภสัชกรรมที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆ ที่เจ้าของข้อมูล ยินดีเปิดเผยมาสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์อย่างอัตโนมัติ และนำความรู้ที่ค้นพบมาจัดเก็บให้เป็นระบบภายใต้การออกแบบโครงสร้างฐานความรู้ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เราสามารถค้นคืนข้อมูลได้ในเชิงลึกรวมทั้งสามารถแสดงผลที่เข้าใจง่าย โครงการนี้จะขอเน้นฐานข้อมูลหลัก 3 ประเภทคือ (1) ข้อมูลพื้นฐานด้านการแพทย์ในประเทศไทย เช่น โรงพยาบาล แพทย์ แผนกโรค เป็นต้น (2) ข้อมูลด้านสมุนไพร เช่น ประเภทของสมุนไพรที่นิยมใช้ในประเทศไทย โรคที่สมุนไพรสามารถบำบัดได้ สรรพคุณของสมุนไพร เป็นต้น (3) ข้อมูลการแพทย์ที่อยู่ในเว็บสุขภาพ อนึ่งโครงการวิจัยและพัฒนานี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ (1) การพัฒนาฐานข้อมูล และฐานความรู้จากข้อมูลทางการแพทย์และเภสัชกรรม ซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ โดยมีการออกแบบมาตรฐานและโครงสร้างที่เหมาะกับข้อมูลด้านการแพทย์และเภสัชกรรม (2) การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการสร้างฐานข้อมูลและฐานความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การค้นพบความรู้และทำเหมืองข้อมูล และนำแสดงผลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) การเผยแพร่งานวิจัยในรูปของบทความวิชาการ ต้นแบบที่ได้จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาในขั้นต่อไป

บรรณานุกรม :
ธนารักษ์ ธีระมั่นคง , Thanaruk Theeramunkong . (2553). การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบฐานความรู้ด้านการแพทย์ในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนารักษ์ ธีระมั่นคง , Thanaruk Theeramunkong . 2553. "การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบฐานความรู้ด้านการแพทย์ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธนารักษ์ ธีระมั่นคง , Thanaruk Theeramunkong . "การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบฐานความรู้ด้านการแพทย์ในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ธนารักษ์ ธีระมั่นคง , Thanaruk Theeramunkong . การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบฐานความรู้ด้านการแพทย์ในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.