ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์
นักวิจัย : Thumrongrut Mungcharoen , Omrit Harabut , Peerada Pruitichaiwiboon , Seksan Papong , Chantana Yuvaniyama , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , โอมฤทธิ์ หาระบุตร , พีรดา พฤฒิชัยวิบูลย์ , เสกสรร พาป้อง , ฉันธนา ยูวะนิยม
คำค้น : Database management (incl. Multidimensional DM) , Databases , EcoDesign , Information system , Information, computing and communication sciences , Life Cycle Assessment , การประเมินวัฏจักรชีวิต , การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ , ฐานข้อมูล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เครื่องปรับอากาศ , โรตารี่คอมเพรสเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment; LCA) ของผลิตภัณฑ์หรือของกระบวนการผลิตหรือการบริการ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า 20 ปี เพื่อศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือการบริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลจาก LCA สามารถนำมาใช้ศึกษาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (EcoDesign) การวิจัยและพัฒนาด้าน LCA จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory; LCI) ได้แก่ ข้อมูลการใช้ทรัพยากร การใช้พลังงาน ข้อมูลของเสีย เป็นต้น ในหลายๆ ประเทศได้มีการศึกษา และพัฒนาฐานข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวง ชีวิตแล้วอย่างกว้างขวาง แต่สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่ค่อนข้างน้อย งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการเตรียมฐานข้อมูลสำหรับ EcoDesign ของผลิตภัณฑ์ “โรตารี่คอมเพรสเซอร์” ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ วัตถุดิบและพลังงานที่สำคัญที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆของโรตารี่คอมเพรสเซอร์ ประกอบด้วย เหล็กกล้า ทองแดง เหล็กหล่อ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมเหลว ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต่างๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรและของเสีย ที่ปล่อยออกมาจากการผลิตโรตารี่คอมเพรสเซอร์ อีกทั้ง จะทำการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การใช้ และการกำจัด โดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต รวมถึง แนะนำแนวคิดด้าน EcoDesign เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตโรตารี่คอมเพรสเซอร์ โดยขอบเขตของงานวิจัยคือ การศึกษาคอมเพรสเซอร์ขนาด 18,000 Btu/h และทำการศึกษา 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการผลิตซึ่งประกอบด้วยการผลิตวัสดุและการผลิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการขนส่ง ขั้นตอนการใช้ และขั้นตอนการกำจัด ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้คือทำให้เกิดฐานข้อมูลการผลิตโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และยังช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการใช้พลังงาน ทรัพยากรภายในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ LCA สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ A specific tool or methodology called Life Cycle Assessment (LCA) has been developed over the past 20 years for assessing environmental burdens throughout the life cycle of products or production processes or services. Results from LCA study can be used as guidelines for designing more environmental friendly products or processes or services. To do Life Cycle Assessment of a product, one needs to have databases of resources used and emissions released to the environment. Many countries in the world have studied and developed life cycle inventory (LCI) of several products and services. However, it is still quite a new subject for Thailand, and only a few databases have been developed. This research focuses on developing a life cycle database for EcoDesign of a rotary compressor. It is an important part of an air conditioner, and consumes a lot of non-renewable resources. The main raw materials and energy for a rotary compressor production are steel, copper, cast iron, natural gas, LPG, electricity, and fuel, which are the main non-renewable resources in Thailand. The purposes of this research are as follows: To collect inventory data of the resources used and emissions released from the manufacturing of a rotary compressor; To use LCA to analyze and assess environmental impacts of a rotary compressor from manufacturing, transportation, use, and end-of-life stages; To recommend on development and improvement of rotary compressor manufacturing based on the EcoDesign concept. The boundary system is set for four stages that are manufacturing, transportation, use and end-of-life stages. The functional unit to be studied is one rotary compressor with 18,000 Btu/h. Consequently, an output of this project is a life cycle database of a rotary compressor that will be invaluable information for improving production efficiency of this product, which will in turn increase the efficiency of energy and resource usage in Thailand. Furthermore, its strategy and methodology can be used as a guideline for implementing LCA to other products.

บรรณานุกรม :
Thumrongrut Mungcharoen , Omrit Harabut , Peerada Pruitichaiwiboon , Seksan Papong , Chantana Yuvaniyama , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , โอมฤทธิ์ หาระบุตร , พีรดา พฤฒิชัยวิบูลย์ , เสกสรร พาป้อง , ฉันธนา ยูวะนิยม . (2548). การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Thumrongrut Mungcharoen , Omrit Harabut , Peerada Pruitichaiwiboon , Seksan Papong , Chantana Yuvaniyama , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , โอมฤทธิ์ หาระบุตร , พีรดา พฤฒิชัยวิบูลย์ , เสกสรร พาป้อง , ฉันธนา ยูวะนิยม . 2548. "การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Thumrongrut Mungcharoen , Omrit Harabut , Peerada Pruitichaiwiboon , Seksan Papong , Chantana Yuvaniyama , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , โอมฤทธิ์ หาระบุตร , พีรดา พฤฒิชัยวิบูลย์ , เสกสรร พาป้อง , ฉันธนา ยูวะนิยม . "การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
Thumrongrut Mungcharoen , Omrit Harabut , Peerada Pruitichaiwiboon , Seksan Papong , Chantana Yuvaniyama , ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ , โอมฤทธิ์ หาระบุตร , พีรดา พฤฒิชัยวิบูลย์ , เสกสรร พาป้อง , ฉันธนา ยูวะนิยม . การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.