ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
นักวิจัย : มานพ เรี่ยวเดชะ , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ดำรงศักดิ์ มลิลา , สถาพร สุปรีชากร , ชาญชัย ลิมปิยากร , Manop Reodecha , Viboon Sangveraphunsiri , Damrongsak Malila , Staporn Suprichakorn , Chanchai Limpiyakorn
คำค้น : CAD/CAM systems , CAD/CAM/CAE modeling and system , Computer integrated manufacturing systems , Computer-aided design , Engineering and technology , Manufacturing engineering , Molding (Founding) , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ , พลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก , โพรงแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ คือ 1. นำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคส์มาเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ 2. พัฒนาโปรแกรมเสริมโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคส์ที่มีอยู่แล้วให้ สามารถนำมาใช้กับการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อให้ความละเอียดและสะดวกแก่การใช้งาน มากขึ้น 3. พัฒนาโปรแกรมที่สร้างข้อมูลเพื่อการผลิตโดยอัตโนมัติจากข้อมูลรูปภาพที่ สร้างขึ้นสำหรับใช้ในการควบคุมเครื่อง CNC 4. พัฒนาระบบจำแนกและให้ระหัสชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพื่อช่วยในการออกแบบและการวาง แผนขบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐาน ผลงานที่ได้จากการวิจัยนี้ ได้แก่ 1. วิศวกรรมร่วมขนานในงานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแบบฉีด ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางในการใช้โปรแกรม CAD ในส่วน Parametric Modeling มาช่วยในการสร้างชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์ เพื่อให้สะดวกขึ้นเมื่อต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการผลิต หรือการประกอบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2. การพัฒนาโปรแกรมสร้างรหัส G จากแฟ้ม DXF (Data Interchange File Format) ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรม CAM โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องระดับ PC ขึ้นใช้เอง โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 3. การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการทำ Reverse Engineering ซึ่งประกอบด้วย การสร้างเครื่อง CMM สำหรับ 3D Contour Tracking ด้วย Laser Sensor โดยใช้ตัวควบคุมแบบ Digital สำหรับเก็บข้อมูลผิว contour 3 มิติ ของชิ้นงาน prototype เข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรมถอดรหัสเอช พี จี แอล สำหรับโต๊ะเอ็กซ์ วายแซด เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านโดยใช้โปรแกรม CADCAM ชื่อ CATIA และใช้ความสามารถของตัวโปรแกรมนี้เรียกข้อมูลดังกล่าวมาทำการแก้ไขปรับปรุง ได้ 4. การพัฒนาระบบการจำแนกและให้รหัสชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เพื่อเป็นระบบต้นแบบทั่วไป (Generic) สำหรับแม่พิมพ์พลาสติกที่ผลิตโดยทั่วไปในประเทศ เพื่อผู้ใช้สามารถนำไปดัดแปลงให้เข้ากับกิจการของตนได้ The objectives of this research are: 1. To apply computer graphics technology to enhance the design and the fabrication of molds. 2. To develop programs to supplement available computer-graphic packages so that they may be applied for design of molds with better accuracy and ease of use. 3. To develop computer software that generates data for automatic machining from graphical data created for CNC control. 4. To develop a classification and coding system to facilitate the design and the planning of manufacturing process of mold components. The results obtained from the research are as follow: 1. Concurrent engineering in plastic injection mold design which studies the approach of CAD in parametric modeling for the fabrication of standard mold components. This will facilitate the use of such data for fabricating or assembling molds with computer. 2. The development of a software package to generate G-codes from DXF files (Data Interchange File Format). This is a development of a CAM program that runs on personal computers from AutoCAD. 3. The development of tools for reverse engineering. It consists of the development of a CMM with laser sensor for 3-D contour tracking by using a digital control technique and the development of a HPGL decoding program for an XYZ table. The former is for collecting 3-D surface contour data of prototypes and the latter will convert the data into the form readable by the CADCAM program called CATIA, which can also modify the data. 4. The development of a classification and coding system as a generic system so that mold makers in the country may modify to suit their operations.

บรรณานุกรม :
มานพ เรี่ยวเดชะ , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ดำรงศักดิ์ มลิลา , สถาพร สุปรีชากร , ชาญชัย ลิมปิยากร , Manop Reodecha , Viboon Sangveraphunsiri , Damrongsak Malila , Staporn Suprichakorn , Chanchai Limpiyakorn . (2543). การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มานพ เรี่ยวเดชะ , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ดำรงศักดิ์ มลิลา , สถาพร สุปรีชากร , ชาญชัย ลิมปิยากร , Manop Reodecha , Viboon Sangveraphunsiri , Damrongsak Malila , Staporn Suprichakorn , Chanchai Limpiyakorn . 2543. "การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มานพ เรี่ยวเดชะ , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ดำรงศักดิ์ มลิลา , สถาพร สุปรีชากร , ชาญชัย ลิมปิยากร , Manop Reodecha , Viboon Sangveraphunsiri , Damrongsak Malila , Staporn Suprichakorn , Chanchai Limpiyakorn . "การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
มานพ เรี่ยวเดชะ , วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , ดำรงศักดิ์ มลิลา , สถาพร สุปรีชากร , ชาญชัย ลิมปิยากร , Manop Reodecha , Viboon Sangveraphunsiri , Damrongsak Malila , Staporn Suprichakorn , Chanchai Limpiyakorn . การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.