ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
นักวิจัย : ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ , อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ , จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , สมพล ชัยมงคล , บุญชัย เจริญด้วยศีล , ภัทรินทร พิทักษ์เขต , นิธิภัทร ว่องชิงชัย , ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ , สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ , จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร , ฌานิน เหลืองอิงคะสุต , ชัยวุฒิ สีทา , กุลชาติ มีทรัพย์หลาก , คำรณ อรุณเรื่อ , วิศิษฎ์ วงศ์วิไล , อัศนีย์ ก่อตระกูล , นัยนา สหเวชชภัณฑ์
คำค้น : Information system , Information, computing and communication sciences , กองทุนระบบประกันสังคม , กองทุนระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ , กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , การแพทย์ , ฐานข้อมูล , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลสุขภาพของประเทศ โดยภาพรวมมีหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐบาลหลักๆ อยู่ 3 หน่วยงานที่ดูแลเรื่องกองทุน อันประกอบด้วย 1. กองทุนระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หรือ สรข.-CSMBS ภายใต้การดูแลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ครอบคลุมกลุ่มข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยคู่สมรส บิดามารดาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวนประชากรประมาณ 7 ล้านคน 2. กองทุนระบบประกันสังคม หรือ ปกส. ภายใต้การดูแลของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ครอบคลุมกลุ่มลูกจ้างของสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ์ประมาณ 10 ล้านคน 3. กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UC ภายใต้การดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สวสช.) โดยมี พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำกับอยู่ ครอบคลุมประชาชนคนไทยทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้สิทธิตามระบบ สรข. หรือ ปกส. จำนวนประชากรประมาณ 50 ล้านคน ทั้ง 3 กองทุนนี้ครอบคลุมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของประชากรทั้งประเทศ โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณประมาณสองแสนล้านบาทให้กับกองทุนดำเนินการในแต่ละปี แนวโน้มงบประมาณที่ภาครัฐต้องจัดสรรเพิ่มขึ้นทุกๆปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของประชาชนไม่ได้ใช้สิทธิ์จากทั้งสามกองทุนนี้โดยเลือกที่ จะจ่ายเอง ดังนั้นหากพูดถึงข้อมูลสุขภาพระดับประเทศจะกระทบต่อทุกคน นอกจาก 3 กองทุนหลักดังกล่าว หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องระบบข้อมูลสุขภาพนี้ บางส่วนมีการส่งต่อไปให้กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เรื่องการประกันสุขภาพ หรือการประกันอุบัติภัย เพื่อกระบวนการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนของการประกันด้วย หรือร้องขอโดยหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดหรือ ระดับเขต หรือตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับข้อมูลด้านการส่งเสริมและป้องกัน เป็นต้น โดยภาพรวมระบบข้อมูลสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสถานีอนามัยระดับชุมชน หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนต่างๆทั่วประเทศ และรวมถึงหน่วยงานที่กำกับของรัฐ และรวมถึงกลุ่มบริษัทที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้กับโรงพยาบาลด้วย

บรรณานุกรม :