ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู้

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู้
นักวิจัย : นวลศรี เด่นวัฒนา , Nuansri Denwattana
คำค้น : Computer software , Information, computing and communication sciences , KM , Knowledge management , Rural development , การจัดการความรู้ , การบริหารองค์ความรู้ , การพัฒนาชุมชน , ซอฟต์แวร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทุนในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสังคม สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกิจกรรมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความรู้ใหม่ตามหัวข้อที่กำหนด และในขณะเดียวกันก็จะแสวงหาวิธีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ดีขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นได้มาจากประสบการณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัยบูรพาลีนุกซ์ (TLA Server) และโปรแกรมเพื่อการจัดการความรู้ของหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ (Thai Computational Linguistics Laboratory) ในส่วนของการนำไปใช้ได้จัดให้อยู่ในรูปของหลักสูตร โดยจัดให้มีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของการอบรมหรือการประชุมทางวิชาการแล้วแต่กรณี กรณีศึกษาในปีแรก โครงการได้ให้ความสนใจในเรื่องการมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของภาคประชาชน ได้มีการศึกษารูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซด์ พบว่า วิธีการเก็บข้อมูลในเว็บไซด์ต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ แต่รูปแบบของกิจกรรมคงต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดลักษณะความร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับในปีถัดไปโครงการได้กำหนดเป้าหมายไว้กับกรณีส่งเสริมสนับสนุน ภูมิปัญญาไทยและแก้ปัญหาสังคม โดยเน้นปัญหาสังคมที่มีเหตุมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นความมุ่งหวังของโครงการ ได้แก่ ซอฟต์แวร์เพื่อสังคมที่ สามารถใช้เพื่อการประมวลทางสังคมที่ดี คู่มือหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และรายงานบทวิเคราะห์ปัญหาสังคมและข้อเสนอแนะที่ดีต่อสังคม

บรรณานุกรม :
นวลศรี เด่นวัฒนา , Nuansri Denwattana . (2552). ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู้.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นวลศรี เด่นวัฒนา , Nuansri Denwattana . 2552. "ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู้".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นวลศรี เด่นวัฒนา , Nuansri Denwattana . "ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู้."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
นวลศรี เด่นวัฒนา , Nuansri Denwattana . ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู้. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.