ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี : กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี : กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก
นักวิจัย : รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ , ดุสิต เอื้ออำนวย , ปวีณา ทวีกิจการ , สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ , Rungtawan Panakulchaiwit , Dusit Aue-Umnuay , Praveena Taveekijakarn , Saranya Phunpruch
คำค้น : Catfishes , Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Macrobrachium rosenbergii , Nile tilapia , Radio frequency identification systems , RFID , VLSI communication circuits , การจัดการฟาร์ม , การจัดฟาร์ม , การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า , กุ้งก้ามกราม , ปลาดุก , ปลานิล , ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สัตว์น้ำ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาร์เอฟไอดี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/652
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ในปัจจุบันนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง กรณีศึกษา กุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก เพราะสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด มีรูปร่างที่แตกต่างกันจึงใช้เป็นกรณีตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้ และยังมีมูลค่าที่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศกว่า 2000 ล้านบาท เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำซึ่งมีราคาถูกและเป็นผลดีต่อสุขภาพความต้องการบริโภค จึงเพิ่มตามด้วย จากผลผลิตสัตว์น้ำจากธรรมชาติที่มีปริมาณไม่แน่นอน เนื่องมาจากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ แหล่งน้ำเสื่อมโทรมลง ในขณะที่ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มเพิ่มสูงและมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดการพ่อแม่พันธุ์ประกอบกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากิจกรรมทางการประมงในอนาคต ที่ผ่านมา นักปรับปรุงพันธุ์มักจะประสบปัญหากับการติดตามรายตัวในสัตว์น้ำ เนื่องจากในการปรับปรุงสัตว์น้ำนั้นต้องอาศัยข้อมูลรายตัวในการจัดการ ต้องบ่งบอกได้ว่าสัตว์น้ำชนิดนั้นมีต้นตอมาจากไหน ผลิตเมื่อไหร่ และเกิดจากการผสมพันธุ์ของพ่อและแม่ตัวไหน การใช้เทคนิคการติดเครื่องหมายหรือการติดรหัส (Tagging) นับว่าได้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการการเลี้ยงหรือแม้กระทั่งจัดการพ่อแม่ พันธุ์ โดยเฉพาะการติดเครื่องหมายแบบ Radio Frequency Identification (RFID) เป็น Tag ที่มีขนาดเล็ก อาศัยการส่งผ่านข้อมูลทางคลื่นความถี่วิทยุสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ รวมทั้งถ้าหากมีการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดีสามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ (Traceability) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่ง ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มาใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการฟาร์มแบบยั่งยืนได้ ด้วยการศึกษาอัตราการรอดตาย อัตราการเติบโต ผลกระทบเกี่ยวกับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ (พยาธิสภาพ) เมื่อมีการฝัง RFID Tags ขนาด 1.0x0.2 เซนติเมตร ในสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและในขนาดที่มีขนาดตัวเริ่มต้นแตกต่างกัน การออกแบบโปรแกรมบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มแบบบันทึกน้ำหนักอัตโนมัติในสัตว์น้ำ เพื่อให้สามารถติดตามรายตัวสำหรับสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ปล่อยเลี้ยงในขนาดเริ่มต้นโดยทั่วๆ ไป เพื่อประโยชน์ในบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมในยุคไอที และที่ำสำคัญอย่างยิ่งจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญในห่วงโซ่การผลิตในการ ตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ระดับฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในประเทศไทย ให้เติบโตและควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำของไทย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานโลกได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ , ดุสิต เอื้ออำนวย , ปวีณา ทวีกิจการ , สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ , Rungtawan Panakulchaiwit , Dusit Aue-Umnuay , Praveena Taveekijakarn , Saranya Phunpruch . (2553). การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี : กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ , ดุสิต เอื้ออำนวย , ปวีณา ทวีกิจการ , สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ , Rungtawan Panakulchaiwit , Dusit Aue-Umnuay , Praveena Taveekijakarn , Saranya Phunpruch . 2553. "การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี : กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ , ดุสิต เอื้ออำนวย , ปวีณา ทวีกิจการ , สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ , Rungtawan Panakulchaiwit , Dusit Aue-Umnuay , Praveena Taveekijakarn , Saranya Phunpruch . "การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี : กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ , ดุสิต เอื้ออำนวย , ปวีณา ทวีกิจการ , สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ , Rungtawan Panakulchaiwit , Dusit Aue-Umnuay , Praveena Taveekijakarn , Saranya Phunpruch . การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี : กรณีศึกษากุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาดุก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.