ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือจากโลหะแผ่น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือจากโลหะแผ่น
นักวิจัย : สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , วิโรจน์ ลิ่มตระการ , ชัยวิวัฒน์ เกยูรธำมรงค์ , ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ , ยศกร ประทุมวัลย์ , สุธี โอฬารฤทธินันท์ , เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล , นสาร อินทรกำธรชัย , Suwat Jirathearanat , Wiroj Limtrakarn , Chaiwiwat Kayoontammarong , Piyapong Premvaranon , Yotsakorn Pratumwal , Sutee Olarnrithinun , Sedthawatt Sucharitpwatskul , Thanasan Intarakumthornchai ธ
คำค้น : CAD/CAM systems , CAD/CAM/CAE modeling and system , Computer-aided design , Computer-aided engineering , Engineering and technology , Hand breaks , Manufacturing engineering , Metal stamping , Sheet-metal , การปั๊มขึ้นรูป , การออกแบบ , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ , คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ , เบรกมือ , แม่พิมพ์ (งานโลหะ) , โลหะแผ่น
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในภาคอุตสหกรรมประเทศไทย ชิ้นส่วนเบรกมือเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นหนึ่งที่ถือได้ว่ามีปริมาณการผลิต เพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมากภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศ เนื่องจากชิ้นส่วนเบรกมือไม่มีข้อกำหนดในการออกแบบที่ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วน อื่น ๆ ภายในยานยนต์มากนัก ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยจึงสามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนนี้ได้ อย่างค่อนข้างอิสระ โดยให้อยู่ในกรอบมาตรฐานกำหนดโดย OEM ชิ้นส่วนเบรกมือประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักคือ ปลอกพลาสติกหุ้มเบรกมือชั้นนอก และ ชิ้นส่วนโลหะแผ่นที่เป็นโครงสร้างภายใน ชิ้นส่วนโครงสร้างภายในขึ้นรูปจากโลหะแผ่น เหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากสำหรับการออกแบบ (รูปภาพ 1) อีกทั้งยังต้องใช้ขั้นตอนในการปั๊มหลายขั้นตอน ซึ่งทำให้การออกแบบพื่อการผลิตของชิ้นส่วนโลหะเเหล่านี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาการออกแบบและผลิตของผู้ผลิตไทยในปัจจุบันยังคงขึ้น อยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่าความรู้ทางวิศวกรรม จึงส่งผลให้ความสามารถแข่งขันในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือแบบใหม่ ๆ ค่อนข้างต่ำ จากปัญหาข้างต้นจึงนำมาซึ่งความคิดของการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและ ผลิตปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนเบรกมือโลหะแผ่น เพื่อให้อุตสาหกรรมผลิตเบรกมือในประเทศไทยมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการออกแบบ และผลิตของชิ้นส่วนเหล่านี้ หลักการโดยสรุปของโครงการวิจัยชุดนี้คือ ? ประยุกต์ใช้ CAD / CAE ในการออกแบบ กลไก และชิ้นส่วนโครงสร้างภายในของเบรกมือ ? ประยุกต์ใช้ CAE ในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ? วิจัยและพัฒนาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างโลหะภายในให้เหมาะสมกับการผลิต ชิ้นส่วนเบรกมือแบบ Composite Part (สัมพันธ์กับงานในโครงการวิจัยย่อยที่ 2) โดยภาพรวม โครงการวิจัยนี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในประยุกต์ใช้ CAD/CAE ในการออกแบบชิ้นส่วนกลไก และองค์ความรู้ในการออกแบบและผลิตด้วยการปั๊มขึ้นรูป (sheet metal forming technology) ซึ่งในประเทศไทย การปั๊มขึ้นรูปยังคงเป็นศิลปะที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึกมากกว่า ศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์ทางวิศวกรรมเป็นพื้นฐาน ดั้งนั้นองค์ความรู้จากโครงการวิจัยนี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใน การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะจากการปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์อื่น ๆได้มากมาย Thai automotive industry produces hand brake components to supply domestic car makers and export at high volumes each year. Due to its much freedom from design constraints posed by car cabin designs, the hand brake lever is one of a few automotive components that are totally designed and produced in Thailand. A hand brake lever mainly consists of two components: a plastic sleeve on the outer part and sheet metal inner structure components These sheet metal components are quite complex in shapes, which often leads to difficulties in forming process. Consequently, the part designing and prototyping development stage of each new hand brake model often takes too long, which directly increases the costs and diminishes the Thai manufacturer’s competitiveness. Thus, the design and manufacturing of these sheet metal components are the focus of this research project. From the problems stated above, the main goal of the project is to increase capability in designing and manufacturing (sheet metal forming) automotive sheet metal components, particularly for hand brake levers. This is to raise competitiveness level of the Thai automotive manufactures in this sector. The main activities planned in this project are as follows: 1. Apply CAD/CAE in designing the hand brake lever mechanisms and the inner structure parts 2. Apply CAE in analysis and designing of stamping process for manufacturing of the sheet metal parts 3. Study on designing and manufacturing of sheet metal components proper for the composite hand brake lever (see the 2nd proposal) Overall, this project will create knowledge in applying CAD/CAE in mechanism design, part design, and process design in sheet metal forming area, which in Thailand, is still an art rather than science. Therefore, this knowledge can be useful in designing and manufacturing of any sheet metal parts in the Thai automotive industry.

บรรณานุกรม :