ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์
นักวิจัย : เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , ปอลิน กองสุวรรณ , เดือนเพ็ญ ศรีพรม , สุริยา มาจาก , Kruawan Wongpanya , Keattisak Sripimanwat
คำค้น : Computer security , Data encryption (Computer science) , Optical Communications , Optical physics , Physical sciences , Quantum computers , Quantum optics and lasers , การสื่อสาร , การสื่อสารด้วยแสง , การเข้ารหัสลับข้อมูล , ควอนตัม , ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ , จำนวนสุ่ม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จำนวนสุ่มถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการโจรกรรม ที่กลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นของการติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูล นอกจากนี้ จำนวนสุ่มสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลายๆด้าน เช่น การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับการคำนวณด้วยวิธี Monte Carlo และในโปรแกรมต่างๆ การทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร เช่น การสร้างสัญญาณรบกวนแบบเกาส์สำหรับทดสอบรหัสป้องกันความผิดพลาดข้อมูล เป็นต้น จำนวนสุ่มเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในปัจจุบัน โดยความปลอดภัยของวิทยาการรหัสลับขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของกุญแจที่สร้างขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้กุญแจรหัสที่ยากต่อการตีความหมายหรือ ประมวลลำดับต่อไปของกุญแจจากผู้โจรกรรม โดยในปัจจุบันกุญแจในการเข้ารหัสลับโดยทั่วไปอาศัยอัลกอลิธึมที่มีความยากและซับซ้อนของโจทย์ทางคณิตศาสตร์ แต่ไม่สามารถยืนยันว่าเป็นการสุ่มอย่างแท้จริง ประกอบกับปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขีดความสามารถในการคำนวณและมีความเร็วสูง ดังนั้น หากคอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ก็สามารถหาลำดับของกุญแจในการเข้ารหัสลับได้โดยใช้เวลาน้อยลง ดังนั้น จึงควรใช้จำนวนสุ่มที่มีคุณภาพและได้รับการทดสอบคุณสมบัติก่อนการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง โครงการนี้ จึงนำเสนอเพื่อการวิจัยและพัฒนาชุดกำเนิดจำนวนสุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และการทดสอบความเป็นจำนวนสุ่มโดยใช้วิธีทางสถิติผ่านระบบออนไลน์ โดยศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของจำนวนสุ่ม แนวการสำรวจผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบการทำงานวิจัยชุดกำเนิดจำนวนสุ่มเชิงและจัดทำชุดโปรแกรมทดสอบ ความเป็นจำนวนสุ่มด้วยวิธีทางสถิติพร้อมการวิเคราะห์ผล เพื่อเป็นแนวทางทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงการพัฒนาการทดสอบนี้เพื่อให้สามารถนำไปทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่ม ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานด้านวิทยาการรหัสลับสำหรับการสื่อสารและข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้งานที่นำจำนวนสุ่มไปประยุกต์ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย และสามารถทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มก่อนการนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกและมี มาตรฐานเดียวกัน ทำให้มีความปลอดภัยและความมั่นใจมากยิ่งขึ้น สามารถลดการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการทดสอบจากสถาบันต่างชาติอีกด้วย โดยหลักการทำงานของเว็บนี้สามารถรองรับการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างแพลตฟอร์ม (platform) ซึ่งรูปแบบการทำงานในลักษณะนี้ เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มทำให้สามารถขยายขอบเขตการติดต่อสื่อสารไปได้กว้างยิ่งขึ้น โดยการให้บริการผ่านเว็บไซต์ อาศัยเพียงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันเท่านั้น โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้กระจายเข้าถึงทุกภาคส่วน และไม่มีเงื่อนไขในส่วนของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ระบบต่างๆ บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

บรรณานุกรม :
เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , ปอลิน กองสุวรรณ , เดือนเพ็ญ ศรีพรม , สุริยา มาจาก , Kruawan Wongpanya , Keattisak Sripimanwat . (2553). การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , ปอลิน กองสุวรรณ , เดือนเพ็ญ ศรีพรม , สุริยา มาจาก , Kruawan Wongpanya , Keattisak Sripimanwat . 2553. "การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , ปอลิน กองสุวรรณ , เดือนเพ็ญ ศรีพรม , สุริยา มาจาก , Kruawan Wongpanya , Keattisak Sripimanwat . "การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , ปอลิน กองสุวรรณ , เดือนเพ็ญ ศรีพรม , สุริยา มาจาก , Kruawan Wongpanya , Keattisak Sripimanwat . การให้บริการจำนวนสุ่มและการทดสอบคุณสมบัติของจำนวนสุ่มออนไลน์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.