ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี
นักวิจัย : รุสลัน อุทัย , พุทธชาติ โปธิบาล , ซาวาวี ปะดาอามีน , มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ , ปัตมาวาตี เฮ็งปิยา
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Electronic dictionaries , Information, computing and communication sciences , Machine learning , Pattani Malay , Thai language , ฐานข้อมูล , พจนานุกรม , พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ , ภาษามลายู , ภาษามลายูถิ่นปัตตานี , ภาษาไทย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/514
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาไทยจำนวนประมาณ 20,000 คำ พร้อมกับคำภาษามลายูถิ่นปัตตานีซึ่งมีการถ่ายถอดเสียงของคำด้วยสัทอักษรสากล มีการระบุประเภทของคำและที่มาของคำยืม มีบริบทการใช้คำทั้งภาษาไทยและภาษามลายูถิ่นปัตตานี นอกจากนี้ฐานข้อมูลส่วนที่เป็นภาษามลายูถิ่นปัตตานีจะมีเสียงอ่านทั้งคำ ศัพท์และบริบท เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การออกเสียงภาษามลายูถิ่นปัตตานี คำศัพท์ในฐานข้อมูลประกอบด้วยคำศัพท์ทั่ว ๆ ไปที่สามารถใช้สื่อสารได้ครบถ้วนในชีวิตประจำวันและศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการ สร้างฐานข้อมูลในการผลิตสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษามลายูถิ่นปัตตานี ตัวอย่างเข่น พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลภาษา ฐานข้อมูลนี้จะทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์และสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ใน บริบทต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและประสงค์ จะใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเพื่อการสื่อสารในแวดวงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์ การทำธุรกิจ การศึกษา การบริหารปกครอง นอกจากนี้ยังทำให้เข้าใจลักษณะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันเป็นพื้นฐานในการสร้างความสมานฉันท์และหนทางสู่สันติสุข

บรรณานุกรม :
รุสลัน อุทัย , พุทธชาติ โปธิบาล , ซาวาวี ปะดาอามีน , มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ , ปัตมาวาตี เฮ็งปิยา . (2553). การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุสลัน อุทัย , พุทธชาติ โปธิบาล , ซาวาวี ปะดาอามีน , มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ , ปัตมาวาตี เฮ็งปิยา . 2553. "การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รุสลัน อุทัย , พุทธชาติ โปธิบาล , ซาวาวี ปะดาอามีน , มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ , ปัตมาวาตี เฮ็งปิยา . "การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
รุสลัน อุทัย , พุทธชาติ โปธิบาล , ซาวาวี ปะดาอามีน , มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ , ปัตมาวาตี เฮ็งปิยา . การจัดทำพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.