ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่
นักวิจัย : สมพร สวัสดิสรรพ์ , ประสพโชค ตติยารัตน์ , นพดล ศุภพิพัฒน์ , สุพจน์ ตามสายลม , Somporn Swasdison , Prasopchock Tatiyaratana , Nophadol Suppipat , Suphot Tamsailom
คำค้น : Biocompatibility , Biomaterials , Biomedical Engineering , Dental materials , Engineering and technology , Membranes (Biology) , Periodontal disease , การสร้างเนื้อเยื่อใหม่ , ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ , ทันตวัสดุ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้น , โรคปริทันต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หลักการในการรักษาโรคปริทันต์คือ การกำจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค แล้วคงไว้ซึ่งอวัยวะปริทันต์ส่วนที่ยังเหลืออยู่ หรือส่งเสริมให้สร้างอวัยวะปริทันต์ที่สูญเสียไปขึ้นมาใหม่ การผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกเพื่อกำจัดร่องลึกปริทันต์เป็นการคงไว้ซึ่งอวัยวะ ปริทันต์ส่วนที่เหลืออยู่ และเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้กันมานาน แต่ผลการรักษาด้วยวิธีนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากการหายของแผลทำให้เกิดการยึดเกาะด้วยเนื้อเยื่อยึดต่อ จึงได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อกำจัดรอยโรคแล้วใส่แผ่น เยื่อขวางกั้นระหว่างกระดูกและแผ่นเหงือก แผ่นเยื่อขวางกั้นนี้จะทำหน้าที่ป้องกันการเจริญของเซลล์เยื่อผิวลงไปยังแผล ผ่าตัดและชักนำให้เซลล์ต้นกำเนิดของอวัยวะปริทันต์มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ เกิดเป็นการยึดเกาะที่ผิวรากฟันด้วยเนื้อเยื่อยึดต่อ วิธีการนี้เรียกว่า "การชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่" แผ่นเยื่อขวางกั้นที่นิยมใช้ในการรักษาด้วยวิธีนี้คือแผ่นเยื่อกอร์-เท็กซ์ และแผ่นเยื่อมิลลิพอร์ ซึ่งเป็นแผ่นเยื่อสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นทางการค้า แผ่นเยื่อสองชนิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพกับ เนื้อเยื่อของคนเป็นอย่างดี และยังช่วยให้เกิดการซ่อมแซมของอวัยวะปริทันต์และการะดูกอย่างได้ผลด้วย แต่แผ่นเยื่อทั้งสองชนิดนี้มีราคาแพงมากและเสียหายได้ง่าย ดังนั้นจึงได้มีความพยายามในการหาแผ่นเยื่อชนิดอื่นที่มีราคาเหมาะสมและ คุณสมบัติดีมาใช้ทดแทน ในปัจจุบันได้มีการนำเอาแผ่นยางกันน้ำลาย ซึ่งเป็นแผ่นยางบาง ๆ ที่ใช้ในการแยกซี่ฟันเพื่อการรักษาคลองรากฟันมาใช้เป็นแผ่นเยื่อขวางกั้นใน การชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่บ้างแล้ว โดยที่ยังไม่มีการศึกษาถึงการเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อแต่อย่างใด การเข้ากันได้ทางชีวภาพระหว่างแผ่นยางกันน้ำลายและเนื้อเยื่อของคนในระดับ เซลล์นี้ยังมิได้มีรายงานการศึกษาเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึง (1) คุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพของแผ่นยางกันน้ำลายกับเซลล์ไฟโบรบลาสท์ จากเหงือกของคนในห้องปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบกับแผ่นเยื่อกอร์-เท็กซ์และแผ่นเยื่อมิลลิพอร์ โดยดูจากลักษณะการยึดเกาะของเซลล์บนแผ่นเยื่อเหล่านี้ (2) ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะและชนิดของเซลล์และจุลินทรีย์ ที่พบบนแผ่นยางกันน้ำลายและแผ่นเยื่อกอร์-เท็กซ์หลังจากได้ผ่านการทำการชัก นำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในผู้ป่วยแล้ว The principle of the periodontal treatment is to eliminate the causes of periodontal disease, to preserve the remaining periodontium or to enhance the regeneration of the destructed periodontium. Gingival flap surgery, a procedure being employed for a long time for pocket reduction, aims at preservation of the remaining periodontium. Post-operative healing is usually by formation of the long junctional epithelial attachment which is prone to the new pocket formation and recurrence of the disease. In order to achieve a superior attachment, the connective tissue attachment, the use of barrier membranes placed between the bone and the mucoperiosteal flap is recommended. The barrier membranes serve to prevent the apical epithelial down growth and allow the periodontal ligament cells to reestablish the connective tissue attachment. This technique is known as "guided tissue regeneration" or "GTR". Presently, Gore-Tex membrane and Miilipore filter membrane, the commercial synthetic membranes, are the most commonly used non-resorbable membranes for this technique. These two types of membranes reveal a good biocompatibility to human tissue and promote the regeneration of periodontium and bone. Since these membranes are expensive and not easily manageable, attempt to find a substitute which is an economical membrane with comparable quality has been performed. Rubber dam, a thin sheet of rubber used for isolation of a tooth in the endodontic treatment, has been used as a barrier membrane in a few patients. Biocompatibility to human tissue of this material at cellular level so far has not been reported. The objectives of this study are to (1) investigate the biocompatibility of rubber dam to human gingival fibroblasts in comparison with Gore-Tex membrane and Millipore filter membrane in culture by the mean of cell attachment to the membranes (2) compare the types of cells and microorganisms attached to rubber dam and Gore-Tex membrane removed from the operation sites in patients treated with GTR.

บรรณานุกรม :
สมพร สวัสดิสรรพ์ , ประสพโชค ตติยารัตน์ , นพดล ศุภพิพัฒน์ , สุพจน์ ตามสายลม , Somporn Swasdison , Prasopchock Tatiyaratana , Nophadol Suppipat , Suphot Tamsailom . (2544). ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมพร สวัสดิสรรพ์ , ประสพโชค ตติยารัตน์ , นพดล ศุภพิพัฒน์ , สุพจน์ ตามสายลม , Somporn Swasdison , Prasopchock Tatiyaratana , Nophadol Suppipat , Suphot Tamsailom . 2544. "ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมพร สวัสดิสรรพ์ , ประสพโชค ตติยารัตน์ , นพดล ศุภพิพัฒน์ , สุพจน์ ตามสายลม , Somporn Swasdison , Prasopchock Tatiyaratana , Nophadol Suppipat , Suphot Tamsailom . "ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
สมพร สวัสดิสรรพ์ , ประสพโชค ตติยารัตน์ , นพดล ศุภพิพัฒน์ , สุพจน์ ตามสายลม , Somporn Swasdison , Prasopchock Tatiyaratana , Nophadol Suppipat , Suphot Tamsailom . ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซลล์ต่อแผ่นเยื่อขวางกั้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการชักนำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.