ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-Book

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-Book
นักวิจัย : มุกข์ดา สุขธาราจาร , ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ , อรวรรณ อิ่มสมบัติ , จิรวรรณ เจริญสุข , อรรถพล คงหวาน , พัชรี วราศรัย , ตระกูล เพิ่มพูล , สุธี สุดประเสริฐ , วีร์ สัตยมาศ , ดุษฎี ธรรมวิจิตร , วสุเทพ ขุนทอง , ธนพัฒน์ สุขแสงสี , ภูเขา สรประเสริฐ , อัจฉรา นภาโชติ , ทัดดาว กลีบพิกุล
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Expert systems (Computer science) , I-Know , Information extraction , Information, computing and communication sciences , KM , Knowledge management , การจัดการความรู้ , การบริหารองค์ความรู้ , การสกัดสารสนเทศ , ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ การสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครือข่าย Internet ความเร็วสูง ทำให้ข้อสนเทศและความรู้ ถูกจัดเก็บและถ่ายทอดบนเครือข่ายด้วย อย่างไรก็ตาม ความรู้บน Internet มีมากมายเกินกว่าที่จะติดตามทัน และการเข้าถึงข้อมูล/ความรู้อย่างทั่วถึงต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น จึงเกิดการหลอมรวมเทคโนโลยี ระหว่าง IT & Communication Collaboration, Knowledge Engineering และ Language Engineering เช่น Knowledge Mining Technique, Natural Language Processing Technique, Information Extraction สำหรับย่อย และสกัดข้อสนเทศที่สำคัญ ๆ เพื่อทำให้ติดตามความรู้ข่าวสารได้ รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญเพื่อช่วยให้การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นการลดกำแพงภาษาด้วยเครื่องมือแปลภาษาจะช่วยทำให้ผู้สร้างความรู้ ผู้ติดตามข่าวสารและความรู้ สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วง 2001-2006 มีการพัฒนา MiTap (Damianos et al., 2002) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก the MITRE Corporation เพื่อติดตามเหตุการณ์ของโรคระบาดและภัยพิบัติ ที่นักวิเคราะห์เหตุการณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพ และคนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง หลายภาษา ช่วยให้ประหยัดเวลา อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวไม่สามารถทำงานกับภาษาไทยได้ ในช่วงปี 2004-2006 โครงการการพัฒนาระบบสกัดข้อสนเทศและความรู้จากเอกสารไร้โครงสร้างภาษาไทย (I-Know1) ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แต่ผลลัพธ์ของระบบในโครงการยังมีขอบเขตการใช้งานจำกัดและความถูกต้องอยู่ในระดับการทดลองในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นโครงการวิจัยการขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document จึงเกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้สร้างสังคมการเรียนรู้ (Knowledge society) ด้วยการใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมภาษา (Language engineering) และวิศวกรรมความรู้ (Knowledge engineering) พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสำหรับลดกำแพงทางภาษา (Overcome language barrier) เช่น การสร้างเครื่องมือช่วยค้นหาความรู้สองภาษา(ไทย-อังกฤษ) เครื่องมือช่วยอ่าน และเครื่องมือช่วยสกัดสารสนเทศ (Information extraction) จากข้อมูลเอกสารบนเครือข่ายและเอกสารหรือหนังสือ (e-Book) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อลดเวลาการสืบค้น การทำความเข้าใจสำหรับผู้สร้างและผู้ที่ต้องการเข้าถึงความรู้ รวมทั้งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสำหรับวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหา เช่น การติดตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ไข้หวัดนกระบาด ฯลฯ รวมทั้งเพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนบทบาทของสมาชิกในชุมชนจากการเป็นผู้รับสื่อเพียงทางเดียว เป็นการร่วมผลิตสื่อความรู้เพื่อพัฒนาสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

บรรณานุกรม :
มุกข์ดา สุขธาราจาร , ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ , อรวรรณ อิ่มสมบัติ , จิรวรรณ เจริญสุข , อรรถพล คงหวาน , พัชรี วราศรัย , ตระกูล เพิ่มพูล , สุธี สุดประเสริฐ , วีร์ สัตยมาศ , ดุษฎี ธรรมวิจิตร , วสุเทพ ขุนทอง , ธนพัฒน์ สุขแสงสี , ภูเขา สรประเสริฐ , อัจฉรา นภาโชติ , ทัดดาว กลีบพิกุล . (2553). การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-Book.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มุกข์ดา สุขธาราจาร , ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ , อรวรรณ อิ่มสมบัติ , จิรวรรณ เจริญสุข , อรรถพล คงหวาน , พัชรี วราศรัย , ตระกูล เพิ่มพูล , สุธี สุดประเสริฐ , วีร์ สัตยมาศ , ดุษฎี ธรรมวิจิตร , วสุเทพ ขุนทอง , ธนพัฒน์ สุขแสงสี , ภูเขา สรประเสริฐ , อัจฉรา นภาโชติ , ทัดดาว กลีบพิกุล . 2553. "การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-Book".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
มุกข์ดา สุขธาราจาร , ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ , อรวรรณ อิ่มสมบัติ , จิรวรรณ เจริญสุข , อรรถพล คงหวาน , พัชรี วราศรัย , ตระกูล เพิ่มพูล , สุธี สุดประเสริฐ , วีร์ สัตยมาศ , ดุษฎี ธรรมวิจิตร , วสุเทพ ขุนทอง , ธนพัฒน์ สุขแสงสี , ภูเขา สรประเสริฐ , อัจฉรา นภาโชติ , ทัดดาว กลีบพิกุล . "การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-Book."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
มุกข์ดา สุขธาราจาร , ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ , อรวรรณ อิ่มสมบัติ , จิรวรรณ เจริญสุข , อรรถพล คงหวาน , พัชรี วราศรัย , ตระกูล เพิ่มพูล , สุธี สุดประเสริฐ , วีร์ สัตยมาศ , ดุษฎี ธรรมวิจิตร , วสุเทพ ขุนทอง , ธนพัฒน์ สุขแสงสี , ภูเขา สรประเสริฐ , อัจฉรา นภาโชติ , ทัดดาว กลีบพิกุล . การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-Book. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.