ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวป์ ซิลิคอนคาร์ไบด์นาโนไฟเบอร์และอีพอกซีเรซิน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวป์ ซิลิคอนคาร์ไบด์นาโนไฟเบอร์และอีพอกซีเรซิน
นักวิจัย : วิม เหนือเพ็ง , Wim Nhuapeng
คำค้น : Automotive industry and trade , Carbon nanotubes , Chemical science , Epoxy resins , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Nanoparticles , Nanostructured materials , Silicon carbide , คาร์บอนนาโนทิวบ์ , ซิลิกอนคาร์ไบด์ , นาโนไฟเบอร์ , วัสดุโครงสร้างนาโน , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อนุภาคนาโน , อีพอกซีเรซิน , อุตสาหกรรมยานยนต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยจะศึกษาการเตรียมวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ นาโนไฟเบอร์ และอีพ็อกซีเรซิน เพื่อให้ได้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา สำหรับนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น เป็นชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงตัวถังรถยนต์ โดยพัฒนาการเตรียมคาร์บอนนาโนทิวบ์ และซิลิคอนคาร์ไบด์ นาโนไฟเบอร์ ให้เตรียมได้ปริมาณมากขึ้นใช้เวลาน้อยลง แล้วนำมาผสมกับอีพ็อกซีเรซินในอัตราส่วนปริมาตรต่างๆกัน โดยใช้เทคนิคอัลตราโซนิกในความดันต่ำ จากนั้นนำไปศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน และศึกษาโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่เตรียมขึ้น โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อหาองค์ประกอบในการเตรียมที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้วัสดุผสมระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ นาโนไฟเบอร์ และอีพ็อกซีเรซิน ที่ดีที่สุด เปรียบเทียบกับวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
วิม เหนือเพ็ง , Wim Nhuapeng . (2552). วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวป์ ซิลิคอนคาร์ไบด์นาโนไฟเบอร์และอีพอกซีเรซิน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิม เหนือเพ็ง , Wim Nhuapeng . 2552. "วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวป์ ซิลิคอนคาร์ไบด์นาโนไฟเบอร์และอีพอกซีเรซิน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิม เหนือเพ็ง , Wim Nhuapeng . "วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวป์ ซิลิคอนคาร์ไบด์นาโนไฟเบอร์และอีพอกซีเรซิน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
วิม เหนือเพ็ง , Wim Nhuapeng . วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวป์ ซิลิคอนคาร์ไบด์นาโนไฟเบอร์และอีพอกซีเรซิน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.