ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของปริมาณนาโนเคลย์ต่อความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของนาโนคอมพอสิตของเมทิลเซลลูโลส/มอนต์มอริลโลไนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของปริมาณนาโนเคลย์ต่อความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของนาโนคอมพอสิตของเมทิลเซลลูโลส/มอนต์มอริลโลไนต์
นักวิจัย : ศราวุธ ริมดุสิต , Sarawut Rimdusit
คำค้น : Biodegradation , Chemical science , Methyl Cellulose , Montmorillonite , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Nanocomposite , การย่อยสลายทางชีวภาพ , นาโนคอมโพสิต , มอนต์มอริลโลไนต์ , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อนุภาคนาโน , เมทิลเซลลูโลส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมทิลเซลลูโลส (Methyl Cellulose) เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เกิดจากการดัดแปรเซลลูโลสซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากธรรมชาติ พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความน่าสนใจที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะมีจุดเด่นในแง่ของปริมาณซึ่งสามารถผลิตได้ทางอุตสาหกรรม ราคาถูก และสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุคลุมหรือเคลือบผิว อย่างไรก็ตามการพัฒนาเมทิลเซลลูโลสที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการย่อยสลายตัวทางชีวภาพได้มากนัก ทำให้การใช้งานไม่กว้างขวางเท่าที่ควร จากความก้าวหน้าในวิทยาการด้านนาโนเทคโนโลยีพบว่าสารประกอบที่เกิดจากการนำ วัสดุพอลิเมอร์มาผสมกับนาโนเคลย์จะส่งผลให้ได้วัสดุที่มีสมบัติดีขึ้นหลาย ประการ เช่น การเพิ่มความแข็งแรง การใช้ควบคุมปริมาณหรือขนาดการเกิดผลึก เพิ่มเสถียรภาพทางความร้อนและที่สำคัญคือ มีแนวโน้มที่จะสามารถชะลออัตราการย่อยสลายของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพ ได้ ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจที่จะนำเมทิลเซลลูโลส มาทำเป็นคอมพอสิตกับนาโนเคลย์ เพื่อปรับปรุงอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพทำให้สามารถนำเมทิลเซลลูโลสไป ประยุกต์ในงานอื่นๆ ได้กว้างขวางขึ้น เช่น ใช้เป็นสารเคลือบปุ๋ยเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารอาหาร เป็นต้น งานวิจัยนี้จะทำการพัฒนาฟิล์มนาโนคอมโพสิตของเมทิลเซลลูโลส/มอนต์มอริลโลไน ต์ ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปจากสารละลายด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (Homogenizer) โดยให้ความร้อนถึงอุณหภูมิเจลลาติไนซ์ (50-55 องศาเซลเซียส) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอของอนุภาคระดับนาโนจากชั้นซิลิเกตของ แร่มอนต์มอริลโลไนต์ในเมตริกซ์ของเมทิลเซลลูโลส และศึกษาผลกระทบของปริมาณนาโนเคลย์ของสารเชื่อมโยง ต่อความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกลของฟิล์มนาโนคอมพอสิตที่ได้ และทำการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยฟิล์มนาโนคอมพอสิทที่ผลิตได้ เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารเคมี

บรรณานุกรม :
ศราวุธ ริมดุสิต , Sarawut Rimdusit . (2552). ผลของปริมาณนาโนเคลย์ต่อความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของนาโนคอมพอสิตของเมทิลเซลลูโลส/มอนต์มอริลโลไนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศราวุธ ริมดุสิต , Sarawut Rimdusit . 2552. "ผลของปริมาณนาโนเคลย์ต่อความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของนาโนคอมพอสิตของเมทิลเซลลูโลส/มอนต์มอริลโลไนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศราวุธ ริมดุสิต , Sarawut Rimdusit . "ผลของปริมาณนาโนเคลย์ต่อความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของนาโนคอมพอสิตของเมทิลเซลลูโลส/มอนต์มอริลโลไนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ศราวุธ ริมดุสิต , Sarawut Rimdusit . ผลของปริมาณนาโนเคลย์ต่อความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของนาโนคอมพอสิตของเมทิลเซลลูโลส/มอนต์มอริลโลไนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.