ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1
นักวิจัย : อัญชลี ทัศนาขจร , Anchalee Tassanakajon
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , Black tiger prawn , cDNA , DNA microarrays , Genomes , Marine and freshwater biology , Penaeus monodon , การเลี้ยงกุ้ง , กุ้ง , กุ้งกุลาดำ , จีโนม , ดีเอ็นเอไมโครแอเรย์ , นิวคลิโอไทด์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , ไมโครอะเรย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยด้านยีโนมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาทางชีววิทยาของสิ่งมี ชีวิตต่างๆ โครงการยีโนมมนุษย์และโครงการยีโนมอื่นๆที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และข้อมูลเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมจำนวน มหาศาล ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานของยีนและโปรตีนในสิ่งมี ชีวิต งานวิจัยด้านยีโนมกุ้งจัดเป็นงานวิจัยที่สำคัญเนื่องจากกุ้งกุลาดำเป็นสัตว์ น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย การค้นหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนจำนวนมากและการศึกษาการแสดงออกของยีนใน เนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อศึกษาหน้าที่และการทำงานร่วมกันของยีน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมเพื่อใช้คัดพันธุ์และทำแผนที่ยีโน มเป็นงานวิจัย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตกุ้งกุลาดำของประเทศ ปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะผลิตพ่อแม่พันธุ์จากกุ้งในบ่อเลี้ยงและทำการ คัดเลือกกุ้งเพื่อผลิตกุ้งกุลาดำที่ต้านทานต่อโรคและมีอัตราการเจริญเติบโต เร็ว ซึ่งต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยีนและโปรตีน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ ในงานวิจัยนี้จะค้นหายีนโดยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ cDNA clones ที่เตรียมจากเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของกุ้ง เช่น เม็ดเลือด ก้านตา รังไข่ ต่อมน้ำเหลือง ทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะกดดันด้วยการติดเชื้อหรือความร้อน เพื่อค้นหายีนที่แสดงออกจำเพาะในเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและยีนที่ตอบสนองต่อ สภาวะกดดันต่างๆในกุ้ง โดยเทคนิค Expressed Sequecne Tag หรือ EST โดยจะทำการหาลำดับนิวคลี-โอไทด์ของ cDNA clones ในระยะแรกประมาณ 8,000-10,000 clones ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จะถูกนำ ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลจากฐานข้อมูล GenBank เพื่อจัดกลุ่มยีนตามหน้าที่ ทำนายลำดับกรดอะมิโน ทำนายโครงสร้างและสมบัติของโปรตีน และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล shrimp EST เพื่อให้นักวิจัยในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและยีโนมกุ้งในประเทศไทย ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไป

บรรณานุกรม :
อัญชลี ทัศนาขจร , Anchalee Tassanakajon . (2547). งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อัญชลี ทัศนาขจร , Anchalee Tassanakajon . 2547. "งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อัญชลี ทัศนาขจร , Anchalee Tassanakajon . "งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
อัญชลี ทัศนาขจร , Anchalee Tassanakajon . งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.