ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
นักวิจัย : เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ , Jesadawan Wichitwechkarn
คำค้น : Biological nanosensor technology , Biological sciences , Biosensors , Insecticides , Organophosphate , Spraying and dusting residues in agriculture , ยาฆ่าแมลง , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม , ออร์กาโนฟอสเฟต , ไบโอเซนเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/238
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปนเปื้อนและการตกค้างของยาฆ่าแมลงเป็นปัญหาสำคัญต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เช่น เมททิลพาราไทออน (methyl parathion) ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและพบว่ามีการปน เปื้อน การตรวจวัดที่ว่องไวและเข้าถึงแหล่งวัดได้โดยตรงจึงมีความสำคัญยิ่ง โครงการวิจัยนี้ได้เสนอการพัฒนาการตรวจวัดยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ที่มีความจำเพาะและวิธีการทางเคมีไฟฟ้า โดยงานวิจัยก่อนหน้า ผู้วิจัยในโครงการนี้ได้ดำเนินงานในระดับอณูชีววิทยากับเชื้อแบคทีเรียตัว หนึ่งที่สามารถย่อยสลายยาฆ่าแมลงmethyl parathion และให้ผลผลิตเป็น p–nitrophenol โดยได้ทำการบ่งชี้, โคลน, และหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของ methyl parathion hydrolase gene จากเชื้อได้สำเร็จ ซึ่งในโครงการวิจัยนี้จะได้ดำเนินการวิจัยต่อโดยจะ subclone ยีนนี้เข้าไปใน expression vector ที่เหมาะสม ทำการ expression และแยกบริสุทธิ์เอนไซม์ methyl parathion hydrolase (MPH) ซึ่งจะใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการวัดออร์กาโนฟอสเฟต ในงานวิจัยที่เสนอนี้เป็นการนำเอนไซม์ MPH ไปตรึงกับอu3609 .ุภาค latex ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ระดับไมครอนถึงนาโนเมตร ด้วยเทคนิคการตรึงแบบชั้นต่อชั้น (layer-by-layer technique) และทำการทดสอบกิจกรรมเพื่อคัดเลือก MPH/latex ที่มีค่าคะตะไลติกที่ดีที่สุด นำมา pack column ใช้ในการวัดค่าp–nitrophenol ที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยา hydrolysis โดย MPH โดยใช้ระบบการวัดแบบไหลผ่าน (flowanalysis) และวัดด้วยวิธี pulsed amperometric detection (PAD) มีการศึกษาเงื่อนไข (ศักย์ไฟฟ้าและเวลา) ที่เหมาะสมในการวัดด้วย PAD จากนั้นจะทำการศึกษาผลการวัด methyl parathion โดยปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราไหล ผลของค่า ionic strength และ pH เพื่อให้ได้สมบัติการวัด อาทิ ค่าพิสัยเชิงเส้น ความคงตัว ความไว ความสามารถในการวัดซ้ำ ความจำเพาะ และค่า limit of detection จากนั้นจึงทำการตรวจวัดกับตัวอย่างจริงที่น่าจะมีการปนเปื้อน methyl parathion และสารในกลุ่ม organophosphateต่อไป การผลิต biosensor ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการช่วยตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงและสามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และประโยชน์สาธารณะต่อไปได้

บรรณานุกรม :
เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ , Jesadawan Wichitwechkarn . (2552). การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ , Jesadawan Wichitwechkarn . 2552. "การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ , Jesadawan Wichitwechkarn . "การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ , Jesadawan Wichitwechkarn . การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.