ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
นักวิจัย : Attaya Dechatirachon , Oychai Tongcher , Anchalee Manonukul , Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Kittinan Annanon , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Siwapol Wuttipongprasert , อ้อยใจ ทองเฌอ , อัญชลี มโนนุกุล , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป
คำค้น : Alternative and renewable energy , Biodiesel fuels , Biomass , Biomass and bioenergy , Energy and devices , Petroleum , Renewable energy sources , น้ำมันเชื้อเพลิง , ปิโตรเลียม , พลังงานชีวมวล , พลังงานทดแทน , พืชพลังงาน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว แต่น้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ใช้กันอยู่ในประเทศนั้น ส่วนใหญ่จำเป็นต้องนำเข้า ทำให้ประเทศต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นปริมาณมากในแต่ละปี [1] รัฐบาลจึงได้ประกาศให้พลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแนวคิดที่จะน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเข้ามาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ปิโตรเลียม เนื่องด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนั้น สามารถใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ซึ่งวัตถุดิบนั้นยังมาจากภาคการเกษตร ทำให้เกิดการไหลเวียนของเงินตราภายในประเทศไทยยิ่งขึ้น ในการส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ปิโตรเลียมนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีคุณภาพและ เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเครื่องยนต์ ดังนั้น การวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบตั้งต้น และน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้โดย ปราศจากปัญหาต่อเครื่องยนต์ เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจึงมีความสำคัญอย่าง ยิ่ง ในการทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันดิบจากพืชชนิดต่างๆ และ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงและกลไกทางเคมีที่จะนำไปสู่การผลิต เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ นอกจากนี้ ศูนย์วิเคราะห์ ฯ ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับโครงการโรงงานสาธิตไบ โอดีเซลชุมชนให้สามารถทำงานได้อย่างครบวงจร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิผล และศูนย์วิเคราะห์ ฯ ยังจะมีส่วนสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อเพื่อ เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานของประเทศให้มีความยั่งยืน ทางพลังงานอีกด้วย Petroleum fuel consumption in Thailand is increasing rapidly over years due to flourish economic growth. However, Thailand has to import most petroleum fuel for its domestic consumption, which accounts over hundreds billion baht per annum [1]. Therefore, the Royal Thai government has announced the renewable energy as the national agenda. The policy is to reduce petroleum fuel consumption by promoting utilization of biofuel since biofuel can be produced from domestic raw materials as feedstock. Moreover, most raw materials come from the agricultural sector leading to greater domestic capital mobilization to this sector. In order to promote biofuel usage, the good quality biofuel suitable for utilization in engine is crucial to take into account. Therefore, determination of physical and chemical properties of feedstocks and biofuel produced is highly important and critical to obtain a good-quality biofuel and to assure both fuel producers and consumers that biofuel produced in Thailand can efficiently substitute petroleum fuel without any problems. Establishment of Bio-fuel Testing Centre is extremely essential in order to test and analyze various types of feedstocks such as vegetable oils planted in Thailand as well as biofuel produced from those feedstocks whether the biofuel quality meets the standards and can be used in conventional engines without any problems. Furthermore, the centre will take a major role in technical supports for the biodiesel plant as well as an efficient technology transfer to public interest, industrial and government sectors. The centre will be also valuable for further biofuel research and development for sustainable energy in Thailand.

บรรณานุกรม :
Attaya Dechatirachon , Oychai Tongcher , Anchalee Manonukul , Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Kittinan Annanon , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Siwapol Wuttipongprasert , อ้อยใจ ทองเฌอ , อัญชลี มโนนุกุล , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป . (2551). วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Attaya Dechatirachon , Oychai Tongcher , Anchalee Manonukul , Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Kittinan Annanon , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Siwapol Wuttipongprasert , อ้อยใจ ทองเฌอ , อัญชลี มโนนุกุล , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป . 2551. "วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Attaya Dechatirachon , Oychai Tongcher , Anchalee Manonukul , Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Kittinan Annanon , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Siwapol Wuttipongprasert , อ้อยใจ ทองเฌอ , อัญชลี มโนนุกุล , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป . "วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
Attaya Dechatirachon , Oychai Tongcher , Anchalee Manonukul , Apichart Suppapitnarm , Nuwong Chollacoop , Kittinan Annanon , Subongkoj Topaiboul , Vituruch Goodwin , Siwapol Wuttipongprasert , อ้อยใจ ทองเฌอ , อัญชลี มโนนุกุล , อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม , นุวงศ์ ชลคุป . วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.