ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์ต้นแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์ต้นแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน
นักวิจัย : ณรงค์ ผังวิวัฒน์ , Narong Pungwiwat
คำค้น : Chemical science , Nanoparticle coating technology , ดายเซนซิไทซ์ , พลังงานแสงอาทิตย์ , ฟิล์มเคลือบ , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , เซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/76
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่เจริญเติบโตได้ อย่างรวดเร็ว แต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังคงมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ อื่น อย่างไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสามารถนำไปเป็น เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีราคาถูก โดยทางภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและศูนย์ เทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติและภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีความร่วมมือกันที่จะพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในการ เตรียมชั้นตัวรับอิเล็กตรอน หรือที่เรียกกันว่าดายเซนซิไทซ์เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการดึงพลังงานแสง อาทิตย์มาเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าโดยใช้วัสดุราคาถูก เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการผลิต เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทซ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้หลักการเคมีไฟฟ้า และเคมีทางแสงร่วมกับนาโนเทคโนโลยีซึ่งต้องทำให้ของวัสดุที่เกี่ยวข้องอยู่ ในระดับนาโนเมตรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของเซลล์ที่สูงขึ้น จนสามารถแข่งขันหรือทัดเทียมกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้ซิลิกอน โครงการวิจัยนี้จึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างระบบเคลือบผิวฟิล์มนาโน Tin oxide บนกระจกด้วยเทคนิค spray pyrolysis ส่วนที่ 2 เป็นการเตรียมขั้วอิเล็กโทรดโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ได้อนุภาค TiO2 และเคลือบลงบนฟิล์มบางของ SnO2 ส่วนที่ 3 เป็นการสังเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างสีย้อมชนิดที่เป็นสารเชิงซ้อนของโลหะ รูทิเนียม และส่วนที่ 4 เป็นการพัฒนาระบบอิเล็กโตรไลต์และคาโทดสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

บรรณานุกรม :
ณรงค์ ผังวิวัฒน์ , Narong Pungwiwat . (2552). การประดิษฐ์ต้นแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ ผังวิวัฒน์ , Narong Pungwiwat . 2552. "การประดิษฐ์ต้นแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ ผังวิวัฒน์ , Narong Pungwiwat . "การประดิษฐ์ต้นแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ณรงค์ ผังวิวัฒน์ , Narong Pungwiwat . การประดิษฐ์ต้นแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.