ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน
นักวิจัย : สมนึก จารุดิลกกุล , Somnuk Jarudilokkul
คำค้น : Chemical science , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , การควบคุมการปลดปล่อย , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อนุภาคนาโน , โปรตีน , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/58
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การควบคุมการปลดปล่อยยาจากอนุภาคเป็นกระบวนกรหนึ่งที่จะทำให้การรักษามี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความเข้มข้นของยาอยู่ในระดับคงที่และต่อ เนื่องตลอดเวลา ในการศึกษานี้จะทำการศึกษาการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคไคโตซาน โปรตีนถูกเลือกศึกษาเนื่องจากโปรตีนบางชนิดสามารถจัดเป็นยาได้ ส่วนการเลือกใช้ไคโตซานเป็นสารห่อหุ้มโปรตีนเนื่องจากไคโตซานเป็นสารธรรม ชาติ ไม่มีพิษ และรับประทานได้ การตรึงและการปลดปล่อยสารจากการห่อหุ้มด้วยไคโตซานได้มีการศึกษาในหลายรูป แบบ เช่น แผ่นฟิล์ม อนุภาคขนาดไมโครเมตร และอนุภาคขนาดนาโนเมตร เป็นต้น การศึกษาของอนุภาคขนาดนาโนไคโตซานด้วยการเตรียมจากสารละลายไคโตซานกับ Tripolyphosphate (TPP) พบว่ามีความเป็นไปได้ในการตรึงโปรตีน การศึกษาที่ผ่านมาได้เน้นถึงการเตรียมและคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากการตรึงยา ชนิดต่างๆ การเคลือบอนุภาคด้วยสารพอลิเมอร์ แต่ยังไม่ได้ศึกษาถึงกลไกมากนัก ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้จึงจะทำการศึกษาการตรึงโปรตีนที่มี น้ำหนักโมเลกุลของโปรตีน ความเข้มข้นของโปรตีน และค่า pH ของโปรตีน แตกต่างกัน เพื่อให้ประสิทธิภาพการตรึงได้สูงสุดและเข้าใจกลไกการตรึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริเวณที่โปรตีนเข้าไปตรึงในอนุภาคไคโตซานยังไม่ได้มีการศึกษามา ก่อน การศึกษาตำแหน่งของโปรตีนทำให้เข้าใจถึงกลการตรึงสารและนำไปสู่กลไกการปลด ปล่อยสารมากยิ่งขึ้น การศึกษาขั้นสุดท้ายจะทำให้การศึกษาการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน โดยศึกษาถึงผลกระทบของค่า pH จากนั้นจะทำการศึกษาหาค่า Diffusion coefficient ของโปรตีนที่ทำการปลดปล่อย

บรรณานุกรม :
สมนึก จารุดิลกกุล , Somnuk Jarudilokkul . (2552). การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมนึก จารุดิลกกุล , Somnuk Jarudilokkul . 2552. "การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมนึก จารุดิลกกุล , Somnuk Jarudilokkul . "การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สมนึก จารุดิลกกุล , Somnuk Jarudilokkul . การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.