ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง พม่าศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง พม่าศึกษา
นักวิจัย : พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์
คำค้น : การปกครอง , การเมือง , การแพทย์ , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , ความเชื่อ , ปรัชญา , พม่า , วัฒนธรรม , ศาสนา , ศิลปะ , สังคม , เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4110002 , http://research.trf.or.th/node/3237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการเรื่อง “พม่าศึกษา” ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ศิลปะ วัฒนธรรมและภาษา ประกอบด้วย (1) การศึกษาพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบพุกาม (2) สถาปัตยกรรมไม้ไผ่และเครื่องจักสานพม่า (3) ดนตรีและศิลปะการแสดงของพม่า (4) การศึกษาคำบาลีสันสกฤตในภาษาพม่า กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ปรัชญา ศาสนา และลัทธิความเชื่อ ประกอบด้วย (1) พระพุทธศาสนากับสังคมพม่า: ก่อนและหลังยุคอาณานิคม (2) ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมทางศาสนาของพม่าและล้านนา: วังสัปกรณ์และงานชาดกร้อยแก้วที่แต่งในคริสตวรรษที่ 17-19 กลุ่มที่ 3 ได้แก่ การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) การเมือง การปกครอง และการต่างประเทศของพม่า ยุคหลังได้รับเอกราชถึงปัจจุบัน (2) สถาบันทหารพม่า (3) เศรษฐกิจเหนือดินแดนชนกลุ่มน้อยในบริเวณชายแดนไทย-พม่า (4) การวิเคราะห์ระบบและนโยบายเศรษฐกิจของพม่า กลุ่มที่ 4 ได้แก่ สังคมศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย (1) วิวัฒนาการระบบการแพทย์และสาธารณสุขในพม่า (2) ระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในพม่า

บรรณานุกรม :
พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ . (2541). โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง พม่าศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ . 2541. "โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง พม่าศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ . "โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง พม่าศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.
พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ . โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง พม่าศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2541.