ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ
คำค้น : วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- กิจกรรมการเรียนการสอน , นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741426402 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน 2) เพื่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และจัดทำ "คู่มือการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา การรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ตาม "คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง วิธีเชิงคุณภาพด้วยพหุกรณีศึกษาและเชิงปริมาณด้วยวิธีการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบวัด การรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปร ร่วมพหุนาม (MANCOVA) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมที่จัดตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่ของแหล่งการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 2) กิจกรรมที่ จัดตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูเป็น ผู้กำหนด เป็นการศึกษาเนื้อหาภาย ในแหล่งเรียนรู้แล้ว เขียนรายงานตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนดและส่ง อาจารย์ภายหลังกลับจากทัศนศึกษา 2. แนวทางในการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คือ แนวทางการบูรณาการภายในสาระวิชา (Intradisciplinary Integration) กับการบูรณาการ ความรู้วิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตประจำวันโดย พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 3 แผน 1 แผน เตรียมความพร้อม 2 แผนเปิดรับความรู้ แผนที่ 3 แผนรวบยอดความรู้ 3. ผลการทดลองใช้แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามคู่มือการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา การรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ผ่านกิจกรรมบูรณาการมีคะแนนการรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ปกติ และกลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Pillai's Trace: p=0.03, Wilks' Lambda: p=0.02, Hotelling's Trace: p=0.02 Roy's Largest Root: p=0.00)

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ . (2549). การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ . 2549. "การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ . "การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ . การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.