ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต
นักวิจัย : ขวัญฤทัย อ่อนศรี
คำค้น : ถ่านหิน -- การทำให้เป็นของเหลว , รถยนต์ -- ยาง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ , ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การศึกษาการแปรรูปร่วมของถ่านหินลิกไนต์และยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลว ในน้ำภาวะ เหนือวิกฤตกระทำภายในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ขนาด 250 มิลลิลิตร เพื่อศึกษาผลของ อุณหภูมิ (380-440 องศาเซลเซียส) เวลาในการทำปฏิกิริยา (1-30 นาที) อัตราส่วนน้ำต่อสาร ตั้งต้น (4:1-10:1 โดยน้ำหนัก) และร้อยละยางรถยนต์ใช้แล้ว (0-100 ร้อยละโดยน้ำหนัก) ต่อ ร้อยละการเปลี่ยน ร้อยละผลได้ของเหลวและการแจกแจงผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ โดยออกแบบ การทดลองเป็นแบบแฟกทอเรียล 2 ระดับ เพื่อระบุความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อค่า การเปลี่ยนและผลได้ของเหลว สำหรับการสลายตัวของยางรถยนต์ใช้แล้วพบว่า อุณหภูมิและ อัตราส่วนของน้ำต่อยางรถยนต์ใช้แล้วมีผลต่อผลได้ของเหลวอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ร้อยละ ผลได้ของเหลวสูงสุดคือ 54 ที่ 420 องศาเซลเซียสและอัตราส่วนน้ำต่อยางรถยนต์ใช้แล้ว 10:1 เวลาในการทำปฏิกิริยา 1 นาที สำหรับการศึกษาการแปรรูปร่วมพบว่า ปัจจัยทั้งสามปัจจัย มีผลต่อผลได้ของเหลวแต่อุณหภูมิเพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อค่าการเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ร้อยละผลได้ของเหลวสูงสุด คือ 50 ที่ 400 องศาเซลเซียส อัตราส่วนน้ำต่อสารตั้งต้น 10:1 และร้อยละยางรถยนต์ใช้แล้ว 80 โดยใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 1 นาทีเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ น้ำมันที่ได้นำไปวิเคราะห์สัดส่วนตามการแจกแจงจุดเดือดโดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี จำลอง การกลั่น พบว่าองค์ประกอบของน้ำมันที่ได้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอย่างเห็นได้ชัดเจน และ สำหรับผลของการเติมตัวเร่งปฏิกิริยา ไอร์ออน (III) ซัลไฟด์ และนิกเกิลโมลิบดีนัมพบว่า ตัวเร่ง ปฏิกิริยาทั้งสองช่วยลดอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาจากอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็น 390 องศาเซลเซียส และอัตราส่วนของน้ำต่อสารตั้งต้นลดลงจาก 10:1 เป็น 8:1

บรรณานุกรม :
ขวัญฤทัย อ่อนศรี . (2549). การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญฤทัย อ่อนศรี . 2549. "การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญฤทัย อ่อนศรี . "การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ขวัญฤทัย อ่อนศรี . การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.