ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว
นักวิจัย : อริณญา อุตบัววงศ์
คำค้น : รังสีเอกซ์ , รังสีเอ็กซ์ -- มาตรการความปลอดภัย , เครื่องผลิตรังสีเอกซ์ , รังสีเอ็กซ์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์ , การแผ่รังสี -- การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถพร ภัทรสุมันต์ , อรรถโกวิท สงวนสัตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ได้พัฒนาเครื่องวัดค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) ของรังสีเอกซ์จากเครื่องผลิตรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว โดยเลือกใช้หัววัดรังสีแบบโฟโตไดโอดที่เคลือบด้วยสารซินทิลเลเตอร์ที่มีความไวต่อรังสีเอกซ์และเชื่อมโยงระบบวัดรังสีเข้ากับไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล ทำให้สามารถคำนวณค่า HVL จากการฉายรังสีเพียงครั้งเดียวโดยใช้ค่าความเข้มรังสีที่ถูกลดทอนจากลิ่มอะลูมิเนียมที่มีความหนาต่อเนื่องตั้งแต่ 0.5 - 5.0 มิลลิเมตร แล้วทำการสอบเทียบค่า HVL ที่ได้กับอุปกรณ์มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการทดสอบเครื่องวัดค่า HVL ที่พัฒนาขึ้นกับเครื่องผลิตรังสีเอกซ์ที่ใช้งานตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 6 เครื่อง ที่ค่าความต่างศักย์หลอดผลิตรังสีเอกซ์ระหว่าง 60 ถึง 90 kV ที่ระยะห่างจุดโฟกัสของหลอดผลิตรังสีเอกซ์กับหัววัดรังสีเท่ากับ 50 เซนติเมตร และ ค่า HVL ในช่วง 2 ถึง 3 mm Al โดยเทียบกับเครื่องวัดค่า HVL มาตรฐาน พบว่าสำหรับเอกซ์โพเชอร์ไม่เกิน 50 mAs ค่า HVL ที่ได้มีความแตกต่างไม่เกิน -0.14 ถึง +0.8

บรรณานุกรม :
อริณญา อุตบัววงศ์ . (2549). การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริณญา อุตบัววงศ์ . 2549. "การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริณญา อุตบัววงศ์ . "การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
อริณญา อุตบัววงศ์ . การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.