ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีน
นักวิจัย : อรสุภาว์ สายเพชร
คำค้น : การย่อยสลายทางชีวภาพ , โพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน , แบคทีเรีย , อะซีแนพธีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุเทพ ธนียวัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732023 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

กลุ่มแบคทีเรีย ซึ่งคัดแยกได้จากตัวอย่างน้ำเสียที่ปนเปื้อนจากน้ำมัน น้ำมันเครื่องสามารถย่อยสลายอะซีแนพธีน ฟีแนนทรีน ฟลูออรีน และฟลูออแรนธีน เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานได้ กลุ่มแบคทีเรียดังกล่าวประกอบด้วยแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ Sphingomonas sp. สายพันธุ์ SP2 เป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่คัดแยกจากกลุ่มแบคทีเรีย จำแนกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมี ร่วมกับการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16 เอสไรโบโซมัลดีเอ็นเอ Sphingomonas sp. สายพันธุ์ SP2 สามารถย่อยสลายอะซีแนพธีน เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานได้ แต่ไม่สามารถย่อยสลายแนพธาลีน อะซีแนพธิลีน ไดเบนโซฟูแรน ฟีแนนทรีน แอนทราซีน ฟลูออรีน ฟลูออแรนธีน และไพรีนได้ โดยสามารถย่อยสลายอะซีแนพธีนความเข้มข้น 900 มก.ต่อลิตร ได้ภายใน 6 วัน ตรวจสอบปริมาณอะซีแนพธีนที่ลดลงโดยไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี การย่อยสลายอะซีแนพธีนโดย Sphingomonas sp. สายพันธุ์ SP2 พบสารมัธยันตร์ทั้งหมด 6 ชนิด ภายหลังจากการเลี้ยงเชื้อ 54 ชั่วโมง และตรวจสอบชนิดของสารมัธยันตร์หลัก 3 ชนิด โดยโครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง และไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี พบสารมัธยัตร์ที่มีลักษณะคล้ายกับอะซีแนพธีนควิโนน และกรดแนพธาลีน 1,8-ไดคาร์บอกซิลิก โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Sphingomonas sp. สายพันธุ์ SP2 ถูกยับยั้งการเจริญ และการย่อยสลายอะซีแนพธีน เมื่อโคเมตาบอลิสมร่วมกับ แนพธาลีน อะซีแนพธิลีน และไดเบนโซฟูแรน แต่ละชนิด ที่ความเข้มข้น 200, 75 และ 75 มก.ต่อลิตร ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อรสุภาว์ สายเพชร . (2545). การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรสุภาว์ สายเพชร . 2545. "การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรสุภาว์ สายเพชร . "การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อรสุภาว์ สายเพชร . การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.